TKTD ANA TÜZÜK II. BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ

D) DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

a) Derneğe Üye Olma Hakkı

Madde 7

Fiil Ehliyetini kulllanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş ve tüzüğün 3. maddesinin 2. fıkrasındaki tanıma uygun bir konferans tercümanı olmak için aranan niteliklere sahip olan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, aday adayı ya da gerekli formaliteleri tamamlayarak asil üye olabilirler.

Derneklere üye olması yasaklananlar, Dernek ödentilerini ödememe dışında diğer kanuni nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

b) Aday adayları
Madde 8

aa) Aday adayı, konferans tercümanı olmaya ehil olduğu en az iki dernek üyesinin tavsiyesi ve Aday ve Yeterlik Kurulunun (AYK) onayıyla saptanmış, ancak yeterli mesleki tecrübeye sahip olmadığı için asil üye olmaya henüz hak kazanamayan kişilerdir.

bb) En az bir yabancı dili çok iyi derecede bilen ve konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde mesleği icra edecek seviyeye gelmiş olan kişiler, adli sicil kayıtlarının ekli olduğu bir dilekçe ve en az beş yıllık iki dernek üyesinin tavsiyesiyle Derneğe aday adayı olmak üzere başvurabilirler.

cc) Aday ve Yeterlik Kurulu, aday adayı olmak isteyen kişileri konferans tercümanı olmak için gerekli dil bilgisi, konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde çeviri yetkinliği, genel kültür ve güvenilirlik açısından sınamak amacıyla kefillerinden veya bu bilgilere sahip olan diğer dernek üyelerinden görüş alır.

dd) Aday ve Yeterlik Kurulunca mesleki yatkınlıkları teyit edilen ve Derneğin meslek ilkelerini benimseyip bu ilkeler doğrultusunda çalışmayı kabul eden kişiler Aday ve Yeterlik Kurulu kararıyla Derneğe aday adayı olurlar ve o tarihten itibaren Dernek toplantılarına bu sıfatla (oy hakkı olmaksızın) katılabilirler.

ee) Aday adayı olarak kabul edildikten sonra iki yıl içinde gerekli koşulları yerine getirip asil üyelik başvurusunda bulunamayan aday adaylarının durumu yeniden Aday ve Yeterlik Kurulu’nda görüşülür: Gerekli mesleki gelişmeyi göstermeyenlerin adları, Dernekle ilişkileri kesilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirilir. Eğer aday adayı mücbir sebepler ya da dil kombinasyonundan kaynaklanan nesnel koşullar nedeniyle gerekli gün sayısını dolduramamışsa Kurul, aday adaylığı statüsünü en fazla iki kere olmak üzere birer yıl daha uzatabilir.

c) Üye adayları ve asil üyeler

Madde 9

aa) En az 150 gün konferans tercümanı olarak çalışıp, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen koşullara uygun olmak kaydıyla en az üç dernek üyesi konferans tercümanından kefil olarak imza almış olan ve Derneğin meslek ilkelerine uygun olarak çalışacağını taahhüt eden kişiler dernek üyeliğine aday olabilirler.

bb) Kurul’un yapacağı ön inceleme ve, gerek görülürse, mülakattan sonra Dernek Tüzüğü’nde ve Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği’nde öngörülen şartlara uygun olarak yapıldığı saptanan başvurular resmiyet kazanır ve Dernekler Kanunu’nda öngörüldüğü üzere bir ay içinde Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından karara bağlanır.

cc) Aday ve Yeterlik Kurulu, üyelik başvurusunu reddettiği kişiye ve kefillerine bunu gerekçeleriyle birlikte, Dernek Yönetim Kurulunu da bilgilendirerek, yazılı olarak bildirir; kararını üyelere de Yönetim Kurulu aracılığıyla yazılı olarak duyurur.

dd) Aday ve Yeterlik Kurulu, başvurusu gerekli koşulları yerine getiren ve konferans tercümanı olma niteliğine sahip olduğunu saptadığı kişileri üye adayı olarak ilan ederek kararını Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla hem ilgili kişiye hem de tüm dernek üyelerine yazılı olarak bildirir. O tarihten itibaren üye adayları Dernek toplantılarına bu sıfatla (oy hakkı olmaksızın) katılabilirler.

ee) Üye adayı, Aday ve Yeterlik Kurulu yönetmeliğinde öngörülen prosedürü tamamlayarak dernek üyeliğine ehil olduğu Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından onaylanan, ancak henüz mevcut dernek üyelerinin bu kişinin derneğe üye olarak kabul edilmesine itiraz etme haklarının bulunduğu bir aylık askı süresini tamamlamayan, dolayısıyla asil üyeliği kesinleşmemiş ve henüz seçme ve seçilme hakkı olmayan kişidir.

ff) İlan tarihinden itibaren bir ay içinde hiçbir dernek üyesinden yazılı itiraz gelmemesi halinde üyelik kesinleşir ve aday üye, seçme seçilme dahil tüm üyelik haklarına sahip olarak AYK kararıyla asil üye sıfatını kazanır.

gg) Bir dernek üyesinin, bir aylık askı süresi dolmadan yazılı gerekçeleriyle birlikte kişinin üyeliğine itiraz etmesi halinde, Aday ve Yeterlik Kurulu ivedilikle toplanarak bu itirazın AYK yönetmeliği açısından kabul edilebilirliğini karara bağlar. İtiraz usulüne uygun yapılmamışsa asil üyelik kesinleşir. İtirazın kabul edilebilir görülmesi halinde üye adayının asil üyeliğe geçmesi ertelenir.

hh) Aday ve Yeterlik Kurulu, itiraz hakkında yapacağı derinlemesine incelemenin sonucunda ya itirazı geçersiz sayarak asil üyeliği kesin olarak onaylar; ya kuşku halinde kişiye aday adayı statüsünü vererek nihai kararını erteler; ya da itiraz gerekçesini haklı bularak asil üyeliğe geçişi reddeder ve kişinin adını, Dernekle ilişkisi kesilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir.

ii) Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından üyeliği reddedilen kişinin ya da adayın üyeliğine itirazı reddedilen dernek üyesinin, doksan gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak konunun bir kez daha ele alınmasını talep etme hakkı vardır. Bu başvuru Aday ve Yeterlik Kurulunun kararının geçerliliğini askıya almaz, ancak konu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp kesin bir sonuca bağlanır.

d) Kıdemli üye

Madde 10

Artık faal konferans tercümanı olarak çalışmayan (ya da yılda yirmi günden az çalışan) dernek üyeleri, arzu ederlerse Yönetim Kurulunun kararıyla Kıdemli Üye olabilirler. Kıdemli Üyeler aidat ödemezler, ancak seçme/seçilmek hakkı olmaksızın tüm toplantılara katılabilirler, kurullarda danışman sıfatıyla görev alabilirler.

e) Fahri üyeler

Madde 11

Derneğe ve amaçlarına yararlı hizmetleri bulunanlara, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile fahri üyelik verilebilir.

f) Üyelikten Ayrılma

Madde 12

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Dernekten istifa etmek isteyenler, yazılı bir ihbarı Yönetim Kuruluna vererek Dernekten çıkarlar.

g) Dernekten Çıkarılma:

Madde 13

aa) Dernek aidatını ilgili yılın 31 Aralık gününe kadar iki yıl üst üste ödemeyenler veya Konferans tercümanları Andını ihlal edenler ile, Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler ya da meslek onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar, Etik Kurul’un istişari mahiyetteki kararı üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır.

bb) Yönetim Kurulu ayrıca Dernek üyelikleri, Dernekler Kanunu ile yasaklanmış olanların üyeliklerine son verir.

cc) Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından gerekli mesleki gelişmeyi gösteremediği saptanan aday adaylarının; ya da haklı bulunan bir itiraz sonucunda asil üyeliğe geçişleri Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından uygun görülmeyen üye adaylarının dernekle ilişkilerine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

h) Üyelik Andı

Madde 14

Her asil üye, asaletinin kabul edilmesini izleyen ilk genel üye toplantısında “Konferans Tercümanlığı Andı”nı tekrarlar:

“Aynı dili konuşamayan kişiler arasında iletişimi sağlamakla görevli bir

KONFERANS TERCÜMANI

olarak, görev almayı kabul ettiğim her tür toplantıda, çevirmekle yükümlü olduğum konuşmanın içeriğini, kişisel düşünce ya da inançlarıma aykırı olsa dahi aslına sadık biçimde yeteneğimin olanak verdiği en üst düzeyde aktaracağıma; verdiğim hizmet sırasında ulaşabileceğim gizli nitelikteki bilgileri kişisel yararım için kullanmayacağıma ve üçüncü kişilere iletmeyeceğime; meslektaşlarımla yardımlaşma ve dayanışma ilişkisi içinde olacağıma ve tüm Meslek Etik kurallarına uyacağıma şerefim üzerine söz veririm.”