TÜZÜK

TÜZÜK

TÜRKİYE KONFERANS TERCÜMANLARI DERNEĞİNİN 19 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN ANA TÜZÜĞÜ

 

  1. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

A) DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a) Derneğin Adı

Madde 1

Derneğin adı “Türkiye Konferans Tercümanları Derneği”dir.

b) Derneğin Merkezi ve İkametgâhı

Madde 2

Derneğin merkezi İstanbul ili hudutları dahilindedir. Şubesi yoktur.

B) DERNEĞİN NİTELİĞİ ve amacı:

a) Derneğin niteliği:

Madde 3

aa) TKTD Türkiye’deki konferans tercümanlarının meslek örgütüdür.

bb) Konferans tercümanlığı, sözlü bir iletinin bir dilden diğerine, taşıyıcısı olduğu her dilin ve kültürün özelliklerine uygun şekilde, sadık, eksiksiz ve tarafsız olarak aktarılmasıdır. Konferans tercümanlığı, ulusal ya da uluslararası konferanslarda, kamusal ya da özel toplantılarda aynı dili konuşmayan insanlar arasındaki iletişimi sağlamak üzere başvurulan ve gerek anında (simultane) gerekse de ardıl (konsekütif) yöntemlerle icra edilen özel bir meslektir. Konferans tercümanı mesleğini icra ederken, uluslararası olarak saptanmış meslek ilkeleri ve meslek etiğine uygun olarak davranır.

cc) TKTD bir yandan konferans tercümanlığı mesleğinin bu niteliklere ve uluslararası normlara uygun olarak yapılmasını gözeten, bir yandan da konferans tercümanlarının haklarını savunan bir meslek kuruluşudur.

b) Derneğin amaçları:

Madde 4

aa) Bilimsel, kültürel, sosyal, iktisadi, teknik ve diğer konulardaki bilgilerin öğrenilmesi,  aktarılması, tartışılması, geliştirilmesi ve yayılması yolunda meslek dünyasına yardımcı olmak üzere farklı dillerin doğurduğu engelleri ortadan kaldırmak.

bb) Bu zihniyete paralel olarak yüksek kalitede ve güvenilir tercüme yapabilecek elemanların araştırılması, teşvik edilmesi, yetiştirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.

cc) Yurdumuzun büyük bir hızla uluslararası ortamda almaya başladığı önemin gerektirdiği ve gerektireceği temas ve ilişkilerin her düzeyinde gerek simultane, gerekse de konsekütif olarak tercüme hizmetlerinin sağlanmasında ilgililere yardımcı olmak ve böylece önemli bir turizm dalı olan kongre turizminin gerektireceği işgücünü de oluşturmak.

dd) Konferans tercümanlığına yatkın kişileri her yönden destekleyerek sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, bunlar için eğitim hizmetlerine önayak olmak, diğer resmi ve özel kuruluşların bu yöndeki gayretlerine azami ölçüde katılmak.

ee) Konferans tercümanlığı için vuku bulan talebin daima arttırılmasına çalışmak, bu mesleği daha fazla istenilir ve aranılır hale getirmek ve meslek saygınlığını en üstün düzeye çıkartmak.

ff) Konferans tercümanlığı mesleğinin gerektirdiği teknik şartlar konusunda ilgili kuruluşlara bilgi aktarmak.

gg) Konferans tercümanlarının çalışma şartlarının uluslararası standart ve normlara uygun olması için, özellikle de Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği AIIC’in ilkeleri doğrultusunda çalışmak.

hh) Konferans tercümanlığı mesleğini sürdüren kişilerin mesleğin gerektirdiği uluslararası ilke ve çalışma şartlarına uymaları konusunda önderlik yapmak, gerekirse bu konuda toplantılar düzenlemek.

ıı) Mesleğin geliştirilmesi ve Türkiye’deki mesleki uygulamaların tanıtılması için uluslararası meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.

ii) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

jj) Konferans tercümanlığı eğitiminin uluslararası standartlara uygun yapılmasını sağlamak ve çeşitli üniversitelerde verilen eğitimin ve diplomaların belirli bir ortak norma sahip olmasını sağlamak üzere üniversiteler ve YÖK düzeyinde girişimlerde bulunmak ve akademik çevrelerle işbirliğini geliştirmek.

c) Derneğin amacını gerçekleştirmek için ele alacağı çalışma konuları ve biçimleri ile Derneğin faaliyet alanı:

Madde 5

aa) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve fahri üye kaydeder.

bb) Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
cc) Yardım toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımlarda bulunur.

dd) Piyango tertipler.

ee) Dernek malvarlığını değerlendirir.

ff) Topluma ve Derneğe yararlı olacak hizmet projeleri üretir ve uygular.

gg) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar, gelir elde etmek amacıyla ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

hh) Dernek içinde oluşturulacak komiteler veya uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

ıı) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır. Üzerine her türlü haklar koydurur. Kiraya verir. İşletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Taşınır mallar, değerler ve haklar alabilir.

ii) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar.

jj) Üyeler arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla, her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yapar, yaptırır ve dağıtır.

kk) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

ll) Gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

mm) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

nn) Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

oo) Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

pp) Amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. Web sitesi açabilir.

rr) Kuruluş amacı doğrultusunda çalışmak üzere gerektiğinde alt çalışma grupları veya komisyonları kurabilir.

C) DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Madde 6

Dernek kurucularının ad, soyad ve meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir:

1) Hasan AKBELEN

T.C. Uyruklu

Elektrik mühendisi ve yüksek işletmeci.

Şair Ziya Paşa Caddesi  No. 47, Karaköy – İSTANBUL

2) Zeynep BEKDİK

T.C. Uyruklu

Öğrenci

Büyükdere Caddesi, Beril Apt.. No. 62A/19 Gayrettepe –  İSTANBUL.

3) Ertem BETİL

T.C. Uyruklu

Hukukçu

Halaskargazi Caddesi. No.107/1 Kat 5 Harbiye – İSTANBUL

4) Ömer BOZKURT

T.C. Uyruklu

Bilimsel araştırmacı.

Emlak Caddesi No.18/1 Daire 6 Nişantaşı – İSTANBUL

5) Melike FURGAÇ

T.C. Uyruklu

Ev kadını

Nisbetiye Caddesi Ceylan Apt. Daire 30. I. Levent – İSTANBUL

 

 

 

  1. BÖLÜM

 

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

D) DERNEĞE ÜYE OLMA,  ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

a) Derneğe Üye Olma Hakkı

Madde 7

Fiil Ehliyetini kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş ve tüzüğün 3. maddesinin 2. fıkrasındaki tanıma uygun bir konferans tercümanı olmak için aranan niteliklere sahip olan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, aday adayı ya da gerekli formaliteleri tamamlayarak asil üye olabilirler.

Derneklere üye olması yasaklananlar, Dernek ödentilerini ödememe dışında diğer kanuni nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

b) Aday adayları
Madde 8

aa) Aday adayı, konferans tercümanı olmaya ehil olduğu en az iki dernek üyesinin tavsiyesi ve Aday ve Yeterlik Kurulunun (AYK) onayıyla saptanmış, ancak yeterli mesleki tecrübeye sahip olmadığı için asil üye olmaya henüz hak kazanamayan kişilerdir.

bb) En az bir yabancı dili çok iyi derecede bilen ve konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde mesleği icra edecek seviyeye gelmiş olan kişiler, adli sicil kayıtlarının ekli olduğu bir dilekçe ve en az beş yıllık iki dernek üyesinin tavsiyesiyle Derneğe aday adayı olmak üzere başvurabilirler.

cc) Aday ve Yeterlik Kurulu, aday adayı olmak isteyen kişileri konferans tercümanı olmak için gerekli dil bilgisi, konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde çeviri yetkinliği, genel kültür ve güvenilirlik açısından değerlendirmek amacıyla kefillerinden veya bu bilgilere sahip olan diğer dernek üyelerinden görüş alır.

dd) Kurulca mesleki yatkınlıkları teyit edilen ve Derneğin meslek ilkelerini benimseyip bu ilkeler doğrultusunda çalışmayı kabul eden kişiler Aday ve Yeterlik Kurulu kararıyla Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Derneğe aday adayı olan kişiler o tarihten itibaren Dernek toplantılarına bu sıfatla (oy hakkı olmaksızın) katılabilirler.

ee) Aday adayı olarak kabul edildikten sonra iki yıl içinde gerekli koşulları yerine getirip asil üyelik başvurusunda bulunamayan aday adaylarının durumu yeniden Aday ve Yeterlik Kurulunda görüşülür: Gerekli mesleki gelişmeyi göstermeyenlerin adları, Dernekle ilişkileri kesilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirilir. Eğer aday adayı mücbir sebepler ya da dil kombinasyonundan kaynaklanan nesnel koşullar nedeniyle gerekli gün sayısını dolduramamışsa Kurul, aday adaylığı statüsünü en fazla bir kere iki yıl daha uzatabilir.

ff) Dört yıl içinde üyelik için gerekli koşulları yerine getiremeyen aday adaylarının aday adaylığı statüsü bir daha yenilenmemek üzere sonlandırılır. Bu kişiler bundan sonra üye adayı olarak başvuru yapabilir.

c) Üye adayları ve asil üyeler

Madde 9

aa) En az 150 gün konferans tercümanı olarak çalışıp, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen koşullara uygun olmak kaydıyla en az üç dernek üyesi konferans tercümanından kefil olarak imza almış olan ve Derneğin meslek ilkelerine uygun olarak çalışacağını taahhüt eden kişiler dernek üyeliğine aday olabilirler.

bb) Kurulun yapacağı ön inceleme ve, gerek görülürse, mülakattan sonra Dernek Tüzüğünde ve Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen şartlara uygun olarak yapıldığı saptanan başvurular resmiyet kazanır ve Dernekler Kanununda öngörüldüğü üzere bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

cc) Aday ve Yeterlik Kurulu, üyelik başvurusunu reddettiği kişiye ve kefillerine bunu gerekçeleriyle birlikte, Dernek Yönetim Kurulunu da bilgilendirerek, yazılı olarak bildirir; kararını üyelere de Yönetim Kurulu aracılığıyla yazılı olarak duyurur.

dd) Aday ve Yeterlik Kurulu, başvurusu gerekli koşulları yerine getiren ve konferans tercümanı olma niteliğine sahip olduğunu saptadığı kişileri üye adayı olarak ilan ederek kararını Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla hem ilgili kişiye hem de tüm dernek üyelerine yazılı olarak bildirir. O tarihten itibaren üye adayları Dernek toplantılarına bu sıfatla (oy hakkı olmaksızın) katılabilirler.

ee) Üye adayı, Aday ve Yeterlik Kurulu yönetmeliğinde öngörülen prosedürü tamamlayarak dernek üyeliğine ehil olduğu Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından onaylanan, ancak henüz mevcut dernek üyelerinin bu kişinin derneğe üye olarak kabul edilmesine itiraz etme haklarının bulunduğu bir aylık askı süresini tamamlamayan, dolayısıyla asil üyeliği kesinleşmemiş ve henüz seçme ve seçilme hakkı olmayan kişidir.

ff) İlan tarihinden itibaren bir ay içinde hiçbir dernek üyesinden yazılı itiraz gelmemesi halinde üyelik kesinleşir ve aday üye, seçme seçilme dahil tüm üyelik haklarına sahip olarak Yönetim Kurulu kararıyla asil üye sıfatını kazanır.

gg) Bir dernek üyesinin, bir aylık askı süresi dolmadan yazılı gerekçeleriyle birlikte kişinin üyeliğine itiraz etmesi halinde, Aday ve Yeterlik Kurulu 15 gün içinde toplanarak bu itirazın AYK yönetmeliği açısından kabul edilebilirliğini karara bağlar. İtiraz usulüne uygun yapılmamışsa asil üyelik kesinleşir. İtirazın kabul edilebilir görülmesi halinde üye adayının asil üyeliğe geçmesi ertelenir.

hh) Aday ve Yeterlik Kurulu, itiraz hakkında yapacağı derinlemesine soruşturmayı 60 gün içinde sonuçlandırarak ya itirazı geçersiz sayarak asil üyeliği kesin olarak onaylar; ya kuşku halinde kişiye aday adayı statüsünü vererek nihai kararını erteler; ya da itiraz gerekçesini haklı bularak asil üyeliğe geçişi reddeder ve kişinin adını, Dernekle ilişkisi kesilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir.

ii) Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından üyeliği reddedilen kişinin ya da adayın üyeliğine itirazı reddedilen dernek üyesinin, 90 gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak konunun bir kez daha ele alınmasını talep etme hakkı vardır. Bu başvuru Aday ve Yeterlik Kurulunun kararının geçerliliğini askıya almaz, ancak konu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp 90 gün içinde kesin bir sonuca bağlanır.

d) Kıdemli üye

Madde 10

Artık faal konferans tercümanı olarak çalışmayan (ya da yılda yirmi günden az çalışan) dernek üyeleri, arzu ederlerse Yönetim Kurulunun kararıyla Kıdemli Üye olabilirler. Kıdemli Üyeler aidat ödemezler, ancak seçme/seçilmek hakkı olmaksızın tüm toplantılara katılabilirler, kurullarda danışman sıfatıyla görev alabilirler.

e) Fahri üyeler

Madde 11

Derneğe ve amaçlarına yararlı hizmetleri bulunanlara, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri Üyeler aidat ödemezler, ancak seçme/seçilme hakkı ve oy hakkı olmaksızın tüm toplantılara katılabilirler. Kurullarda danışman sıfatıyla görev alabilirler.

f) Üyelikten Ayrılma

Madde 12

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Dernekten istifa etmek isteyenler, yazılı bir ihbarı Yönetim Kuruluna vererek Dernekten çıkarlar.

g) Dernekten Çıkarılma:

Madde 13

aa) Dernek aidatını ilgili yılın 31 Aralık gününe kadar iki yıl üst üste ödemeyenler veya Konferans tercümanları Andını ihlal edenler ile, Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler ya da meslek onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar, Etik Kurul’un istişari mahiyetteki kararı üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır.

bb) Yönetim Kurulu ayrıca Dernek üyelikleri, Dernekler Kanunu ile yasaklanmış olanların üyeliklerine son verir.

cc) Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından gerekli mesleki gelişmeyi gösteremediği saptanan aday adaylarının; ya da haklı bulunan bir itiraz sonucunda asil üyeliğe geçişleri Aday ve Yeterlik Kurulu tarafından uygun görülmeyen üye adaylarının dernekle ilişkilerine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.

h) Üyelik Andı

Madde 14

Her asil üye, asaletinin kabul edilmesini izleyen ilk genel üye toplantısında “Konferans Tercümanlığı Andı”nı tekrarlar:

“Aynı dili konuşamayan kişiler arasında iletişimi sağlamakla görevli bir

KONFERANS TERCÜMANI

olarak, görev almayı kabul ettiğim her tür toplantıda, çevirmekle yükümlü olduğum konuşmanın içeriğini, kişisel düşünce ya da inançlarıma aykırı olsa dahi aslına sadık biçimde yeteneğimin olanak verdiği en üst düzeyde aktaracağıma; verdiğim hizmet sırasında ulaşabileceğim gizli nitelikteki bilgileri kişisel yararım için kullanmayacağıma ve üçüncü kişilere iletmeyeceğime; meslektaşlarımla yardımlaşma ve dayanışma ilişkisi içinde olacağıma ve tüm Meslek Etik kurallarına uyacağıma şerefim üzerine söz veririm.”

  1. BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

E) DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 15

Derneğin organları şunlardır:

a) Dernek Genel Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Etik Kurul

e) Aday ve Yeterlik Kurulu

 

a) Dernek Genel Kurulu

aa) Kuruluşu

Madde 16

Dernek Genel Kurulu aidat borcu olmayan asil üyelerden oluşur. Kıdemli üyeler, aday adayları ve üye adayları Genel Kurula oy hakkı olmaksızın katılırlar.

bb) Olağan Toplantılar

Madde 17

Dernek Genel Kurulu üç yılda bir Aralık ayında olağan olarak toplanır ve asil üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek Genel Kurul çağrısında bildirilen yerde çalışmalarına başlar.

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

i) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önce saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilirler ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

ii) Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Derneğin internet sayfasında yazılı olarak bildirilmek ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle duyurulur. Bu çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati ve yeri de belirtilir.

iii) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

iv) Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

cc) Olağanüstü Genel Kurul

Madde 18

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

ı) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) nin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

ıı) Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,,

ııı) Denetim Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oy birliği ile alacağı karar.

ıv) Bunun dışında, 25, 26, 32 ve 33. maddelerde öngörülen durumlarda da Olağanüstü Genel Kurul dernek başkanı (ya da başkanlığın boşalması halinde Başkan vekili) tarafından en geç üç ay içinde toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

dd) Toplantının Yapılış Usulü

Madde 19

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. Tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Divan Sekreterleri toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

ee) Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 20

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ff) Karar Almak İçin Gerekli Çoğunluk

Madde 21

Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Genel Kurulda karar yeter sayısı, katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

gg) Ana Tüzük Değişikliği

Madde 22

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Tüzük ve yönetmelik değişikliği önerilerinin Genel Kurul gündemine alınabilmesi için ilgili önerilerin Genel Kurul tarihinden en az 3 ay önce tüm üyelere bildirilmesi gerekir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Her halükarda tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

hh) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 23

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

i) Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

ii) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

iii) Çalışma dönemi dernek başkanını, Dernek organlarının asıl ve yedek üyeleri seçmek

iv) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak. Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

v) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

vi) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

vii) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi (alınması) konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

viii) İktisadi işletme ve vakıf kurulması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

ix) Derneğin uluslararası çalışmada bulunması yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

x) Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

xi) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

xii) Bir federasyona üye olunması durumunda Federasyon delegesi seçmek

xiii) Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

ıı) Organlara Seçilecek Üyeler için Adaylık Süreci ve Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 24

Dernek Genel Kurulu tarihinden en az 30 gün önce Yönetim Kurulu tarafından Dernek Başkanlığı ve Dernek Kurullarına adaylık için Dernek elektronik grubu üzerinden üyelere açık çağrı yapılır. Açık çağrıda Dernek Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Etik Kurulu, Aday ve Yeterlik Kurulu görev ve sorumlulukları ile bu kurullara seçilme kriterleri yer alır.

Dernek Başkanlığı ve Dernek Organlarında üye olarak görev yapmak isteyen ve adaylık kriterlerini karşılayan üyeler, Dernek iletişim listesi üzerinden ilan ederek veya genel kurul sırasında aday olabilirler.

Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, yürürlükteki mevzuatta belirtilen süre içinde Genel Kurulca dernek organlarına asil ve yedek üye olarak seçilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri ile genel kurul toplantısına ilişkin diğer gerekli evrakları elektronik ortam üzerinden bilgi sistemine girer. Yürürlükteki mevzuata göre elden teslim edilmesi gereken belgeler ise Dernek merkezinin bulunduğu yerdeki ilgili makama iletilir.

b) Dernek başkanı

Madde 25

aa) Dernek başkanı, en az beş yıldır derneğe üye olan asil üyeler arasından üç yıllık bir süre için gizli oyla seçilir. Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla başkanlık yapamaz.

bb) Birden fazla aday olması halinde oylamanın ilk turunda genel kurula katılan asil üyelerin üçte iki, ikinci turda ise salt çoğunluğunun oyu aranır. Hiçbir adayın ilk iki turda bu çoğunluğa ulaşamaması halinde üçüncü tura en çok oy alan iki aday katılır ve aralarından en çok oyu alan kişi Dernek başkanı seçilir.

cc) Dernek başkanı Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve Derneği dışarıda temsil eder ya da bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçına yetki verir.

dd) Dernek başkanının vefatı, istifası ya da başka sebeplerle yerinin boşalması halinde kendisine vekâlet edecek olan Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en geç üç ay içinde Dernek Olağanüstü Genel Kurulu toplanarak yeni başkanı seçer. Başkanın, Olağan Genel Kurul toplantısına 6 ay veya daha kısa süre kala ayrılması durumunda ise Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaz. Başkan Vekili, başkan görevinde bu süreyi tamamlar.

c) Dernek Yönetim Kurulu

Madde 26

aa) Oluşumu:

i) Derneği yönetmekle görevli olan Dernek Yönetim Kurulu, dernek başkanı ve Genel Kurul toplantısında üç yıl süre için gizli oyla seçilen altı üyeden oluşur. Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla Yönetim Kuruluna asil üye olarak seçilemez.

ii) Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulu için beş yedek üye seçer, yedek üye seçimi asil üye seçiminden ayrı yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçının vefatı, istifası ya da başka sebeplerle yerlerinin boşaltılması halinde Kurul, ayrılan üyenin veya üyelerin yerlerine Genel Kurulda en fazla oy almış yedek üyeyi ya da üyeleri getirir. Bu yedek üyeler, boşalan asil üyeliğin normal hizmet süresince görev yaparlar.

iii) Üçten fazla asil üyenin kuruldan ayrılması halinde tüm kurul istifa etmiş sayılır ve Dernek başkanının çağrısı üzerine en geç üç ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanarak yeni Yönetim Kurulunu ve yeni Başkanı seçer.

bb) Toplantı ve Kararları

Madde 27

i) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

ii) Yönetim Kurulu, başkanın ya da dört üyenin çağrısı ya da Denetim Kurulu çoğunluğu kararı ile görülecek lüzum üzerine her zaman ve yılda en az beş defa kendiliğinden toplanır.

iii) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

cc) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 28

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

ı) Derneği yönetmek, üyelerinin haklarını savunmak, görevlerini hatırlatmak, üyeler arasında dayanışmayı teşvik etmek, kurulların uyumlu çalışmasını gözetmek, bu amaçla da yılda en az iki kez ve özellikle de önemli kararlar arifesinde dernek üyelerini bir araya getirerek onlara danışmak

ıı) Dernek üyelerinin mesleki faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları ilkeleri ve kuralları, çalışma koşullarını saptamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek, Meslek İlkeleri Yönetmeliğini hazırlamak, düzenli olarak güncelleyerek Genel Kurula onay için sunmak,

ııı) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

ıv) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

v) Dernekler Kanununun, Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

vı) Derneğin amacını ve bu amaç çerçevesi içindeki dilekleri yerine getirmek,

vıı) Meslek eğitiminin uluslararası normlara uygun olarak yapılması için yetkili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak, bu normların geliştirilmesi için dernek içi ve dernek dışı uzmanlar ve öğretim üyeleriyle birlikte çalışmalar yürütmek.

vııı) Dernek faaliyetlerini yürütmek üzere gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak, bunları denetlemek ve raporları hakkında karar almak, uzman danışmanları seçmek; ayrıca özellikle de eğitim faaliyetleri, bölgesel veya uluslararası faaliyetler gibi belirli özel alanlarda daimi olarak etkinlik gösteren tüm dernek üyelerinin doğal üye sayılacağı daimi komisyonlar oluşturmak

ıx) Derneğin yönetim ve mali işlerini yönetecek personeli ve işçileri atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

x) İktisadi işletme kurulmasına karar vermek,

xı) Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğü hükümleri ile belirlenen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

xıı) Dernek Tüzüğü ile Yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurul onayına sunmak,

xııı) Derneğin amacına uygun olarak gayrimenkul satın almak, satışını yapmak, kiralamak ve kiraya vermek,

xıv) Aday ve Yeterlik Kurulu kararlarına itiraz edilmesi halinde itirazı inceleyerek nihai kararı vermek

xv) Üyelikten çıkarılacak asil üyeler ve dernekle ilişkisi kesilecek aday adayları ve üye adayları konusunda nihai kararı vermek; kıdemli üyelik ya da fahri üyelik verilecek kişileri saptamak.

c) Denetim Kurulu

aa) Oluşumu

Madde 29

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen üç asil üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca üç de yedek üye seçer, görevinden ayrılan üyelerin yerini yedek üyeler alır.

bb) Görevleri

Madde 30

Denetim Kurulu, Derneğin gelir ve gider defterlerini, makbuz ve müsbit evrak dosyalarını bir yılı geçmeyen aralıklarla inceler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

cc) Derneğin İç Denetimi

Madde 31

i) Dernek’te iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

ii) Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

iii) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

d)  Etik Kurul

aa) Oluşumu

Madde 32

i) Etik Kurul (Disiplin Kurulu), Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen ve en az 7 yıldır dernek üyesi olan üç asil üyeden oluşur (kurul, üyelerinden birini başkan seçer). Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla Etik Kurula asil üye olarak seçilemez.

ii) Genel kurul aynı koşullara sahip üyeler arasından bir de yedek üye seçer. Etik kurul üyelerinden birinin çeşitli nedenlerle görevden ayrılması halinde yerini yedek üye alır. Etik Kurul üyelerinden birinin görüşülecek dosyalardan birinde taraf olması halinde, bu konudaki inceleme ve karar aşamalarında yedek üye kendisine vekâlet eder.

iii) Etik Kurul üyeliğine ve yedek üyeliğine seçilmek için genel kurula katılan asil üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyunu almak gerekmektedir.

iv) Birden fazla Etik Kurul üyesinin görevden ayrılması ya da soruşturmalarda taraf olması halinde, Dernek Başkanının çağrısı üzerine üç ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır ve Etik Kurul seçimini yineler.

bb) Görev ve yetkileri:

v) Dernek üyeleri arasında çıkabilecek (ticari konular dışındaki) çekişmeleri gidermek ve gerektiğinde bu konularda görüş bildirmek; meslek ahlakı ve Etik ilkelerine aykırı davranan üyelere çeşitli yaptırımların uygulanması yönünde karar vermek ya da gerekirse üyelikten çıkarılmalarını Yönetim Kuruluna önermek.

vi) Etik Kurulun çalışma yöntem ve ilkeleri Etik Kurul Yönetmeliğiyle belirlenir.

e) Aday ve Yeterlik Kurulu

aa) Oluşumu

Madde 33

i) Aday ve Yeterlik Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen ve en az 7 yıldır dernek üyesi olan beş üyeden oluşur (kurul, üyelerinden birini başkan seçer). Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla Aday ve Yeterlik Kuruluna asil üye olarak seçilemez.

ii) Genel kurul aynı koşullara sahip üyeler arasından iki de yedek üye seçer. Aday ve Yeterlik Kurulu üyelerinden bir ya da ikisinin çeşitli nedenlerle görevden ayrılması halinde yer(ler)ini yedek üye(ler) alır.

iii) Aday ve Yeterlik Kurulu üyeliğine ve yedek üyeliğine seçilmek için genel kurula katılan asil üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyunu almak gerekmektedir.

iv) İkiden fazla Aday ve Yeterlik Kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde, Dernek Başkanının çağrısı üzerine üç ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır ve Aday ve Yeterlik Kurulu seçimini yineler.

bb) Görev ve yetkileri:

v) Derneğe üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek, üyelerden görüş alma yoluyla adayların konferans tercümanlığı yetkinliklerini değerlendirmek, dil kombinasyonlarını teyit etmek ve yeterlik düzeylerini üyeleri aracılığıyla ölçmek suretiyle, kimlerin başvurusunun reddedileceğini, kimlerin aday adayı, kimlerin üye adayı ilan edileceğini kararlaştırmak, askı süresi bitenleri asil üye olarak ilan edilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirmek.

vi) Üyelerden gelecek olası itirazları görüşüp karara bağlamak; tüm bu kararlarını ilgili kişilere ve dernek üyelerine Yönetim Kurulu aracılığıyla duyurmak.

vii) Dernek üyelerinin mesleki yetkinlikleri konusunda gerçek ve tüzel üçüncü şahıslar tarafından derneğe aktarılan şikâyetleri Yönetim Kurulunun görev vermesi halinde görüşüp sonuçlandırmak.

viii) Derneğe üyelikle ilgili bilgi almak üzere danışanlara cevap vermek.

ix) Aday ve Yeterlik Kurulunun çalışma yöntem ve ilkeleri Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğiyle belirlenir.

  1. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

F – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri şunlardır:

Madde 34

a – Giriş Aidatı, Yıllık Aidat ve üyelik başvuruları için idari masrafların tutarı Yönetim Kurulu tarafından her yılın ilk toplantısında saptanır ve üyelere duyurulur. Yıllık ödentiler her yılın ağustos ayı sonuna kadar ödenir. Bu tarihe kadar aidatını ödemeyen üyeye yüzde on gecikme cezası uygulanır.

b – Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinde veya kiraya verilmesinde sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

c – Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, gezi, spor yarışmaları, kermes, yemek ve balolar ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

d – Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile, Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

e – Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

f – Dernek mal varlığından elde edilecek gelirler.

g – Diğer gelirler.

G- GELİR VE GİDERLERDE USUL / DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

a) Gelir ve giderlerde usul

Madde 35

aa) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

bb) Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

cc) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

dd) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

ee) Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

b) Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

H – DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER

Madde 36

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri,  söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve Kullanılması şarttır.

I – FESİH

Madde 37

a) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

b) Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

c) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri;

Madde 38

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Konferans Tercümanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

J – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 39

Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

K- YÜRÜRLÜK

Madde 40

Bu Ana Tüzük 19 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

L – YÜRÜTME

Madde 41

41 maddelik bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.