TKTD Temel Belgeleri

TKTD Temel Belgeleri, üyeler ve 3. kişiler için Derneğin yapısını, işleyişini, görev ve sorumluluklarını belirler. Temel Belgeler yazılırken Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği (AIIC) ve Avrupa Birliği’nin ilgili belgeleri ve literatür gözden geçirilmiş, yıllar içinde yeni belgeler hazırlanıp yayımlanmıştır. Temel Belgeler, uygulamada karşılaşılan sorunlara ve ihtiyaçlara göre en geç her Genel Kurul’dan önceki dönemde yeniden üyeler arasında tartışmaya açılır ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızdan da uzman görüşü istenir. Temel Belgeler arasında yer alan Ana Tüzük, Etik Kurul Yönetmeliği ve Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği, Derneğin ve organlarının işleyişini, görev ve sorumluluklarını belirlerken, TKTD Çalışma Koşulları çevirmenlerin hak ve sorumluluklarını düzenler. Politika ve kılavuzlar ise Dernek çalışmalarının kişilerden bağımsız olarak tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesini ve Derneğin devamlılığını sağlar.