MESLEK İLKELERİMİZ

1. Yetkinlik. Konferans tercümanı yeterli bilgi donanımına sahip olmadığı konularda görev kabul etmez.
2. Gizlilik. Konferans tercümanı, görevi dolayısıyla sahip olduğu bilgi, belge ve benzerlerini üçüncü şahıslara aktarmaz. Gizlilik ilkesi işverenle yapılan sözleşmenin hitamı ve feshinden sonra da tercümanı bağlar.
3. Eşitlik. Aynı iş için aynı işveren tarafından angaje edilen tercümanlar aynı ücreti alırlar.
4. Profesyonellik. Konferans tercümanı, görevli olduğu toplantıyla ilgili program, tebliğ metinleri vs. gibi her türlü belgeyi, gerekli teknik ve terminolojik hazırlığını yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde toplantı tarihinden önce talep eder.
5. Tarafsızlık. Konferans tercümanı, felsefi, siyasi, dini ve diğer konulardaki kişisel inançlarıyla örtüşmese dahi tercüme ettiği metnin içeriğini tam ve eksiksiz bir şekilde aktarır.

Yukarıda maddeler halinde sıralanan Konferans Tercümanının Meslek İlkeleri, TKTD üyelik andında da yer almaktadır:

ÜYELİK ANDI

Aynı dili konuşamayan kişiler arasında iletişimi sağlamakla görevli bir
KONFERANS TERCÜMANI
olarak, görev almayı kabul ettiğim her tür toplantıda, çevirmekle yükümlü olduğum konuşmanın içeriğini, kişisel düşünce ya da inançlarıma aykırı olsa dahi aslına sadık biçimde yeteneğimin olanak verdiği en üst düzeyde aktaracağıma; verdiğim hizmet sırasında ulaşabileceğim gizli nitelikteki bilgileri kişisel yararım için kullanmayacağıma ve üçüncü kişilere iletmeyeceğime; meslektaşlarımla yardımlaşma ve dayanışma ilişkisi içinde olacağıma ve tüm Meslek Etik kuralarına uyacağıma şerefim üzerine söz veririm.