Etik Kurul Yönetmeliği

A) Mesleki Etik Kuralları

      I. Amaç ve Kapsam

          Madde 1 – Amaç ve Kapsam

     II. Meslek Onuru

          Madde 2 – Meslek Onuru

B) Etik Kurul Çalışma Usulü

     III. Genel Hükümler

          Madde 3 – Yetki

          Madde 4 – Üyelik

          Madde 5 – Gizlilik ve Çıkar Çatışması

          Madde 6 – Çalışma Usulü ve Kayıt Tutma

     IV. Başvuru ve Değerlendirme Süreci

          Madde 7 – Başvuru

          Madde 8 – İnceleme

           Madde 9 – Karar

           Madde 10 – İtiraz

     V. Arabuluculuk

           Madde 11 – Arabuluculuk Sistemi

          Madde 12 – Başvuru ve Çalışma İlkeleri

     VI. Görüş Belgeleri

          Madde 13 – Görüş Belgeleri

     VII. Değişiklik Usulü

           Madde 14 – Değişiklik Usulü

 A) Mesleki Etik Kuralları

I. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

 1. Etik Kurul Yönetmeliği, Türkiye Konferans Tercümanları Derneğinin (TKTD) tüm üyelerinin, aday adaylarının ve üye adaylarının (kısaca “üye” veya “üyeler”), konferans tercümanı olarak yaptıkları çalışmalarda uymakla yükümlü olduğu dürüstlük, profesyonellik ve gizlilik ilkelerini içerir. Ayrıca söz konusu ilkelere uyulmaması durumunda takip edilecek usulü belirler.
 2. TKTD’nin bir üyesi veya kurulu, TKTD Tüzüğünü, Etik Kurul Yönetmeliğini veya üyelik andını ihlâl ederse, Etik Kurul bu belgede tanımlanan usul çerçevesinde hareket eder.
 3. İki veya daha fazla sayıda üye ve/veya kurul arasında meslekle ilgili oluşan her türlü ihtilaf veya mesele Etik Kurula iletilebilir. Ticari ihtilaflar söz konusu olduğunda, üyeler bu yönetmelikte belirtilen arabuluculuk sistemine başvurabilir.

II.MESLEK ONURU

Madde 2- Meslek Onuru

 1. TKTD üyeleri, mesleğin icrası sırasında edinilen bilgiler konusunda, gizlilik ilkelerine ve üyelik andının gereklerine tamamıyla uyar. Ayrıca konferans tercümanı olarak edindikleri gizli bilgileri, kendileri veya yakınları için kişisel yarar elde etmek amacıyla kullanmaz.
 2. Üyeler, mesleğin adını lekeleyebilecek ya da TKTD’nin itibarına ve saygınlığına zarar verebilecek her türlü ifadeden ve davranıştan kaçınır. Kendi onurunu veya mesleğin onurunu zedeleyebilecek nitelikteki hiçbir işi veya durumu kabul etmez. Bu ilke, meslek hayatının yanı sıra, sosyal medya gibi sanal ortamlarda yapılan meslekle ilgili paylaşımlar için de geçerlidir.
 3. TKTD üyeleri, kendi inanç ve felsefeleri ne olursa olsun, görev aldıkları ortamlarda katılımcılara, işverenlerine ve meslektaşlarına karşı tarafsız davranır ve ayrımcılık yapmaz.
 4. Mesleki dayanışma göstermek, tüm TKTD üyelerinin görevidir. TKTD üyeleri meslektaşlarıyla ilişkilerinde her koşulda nezaket, adalet, saygı ve profesyonellik ilkelerine uyar.
 5. TKTD üyeleri, meslektaşlarının mesleki itibarına zarar verebilecek her türlü sözlü veya yazılı paylaşımdan kaçınır. Üyeler, mesleki yetkinlikle ilgili sorunlarını ya da mesleki ihtilaflarını diyalog yoluyla çözemezlerse, bu konuda dernek kurullarına başvurmaları esastır.
 6. Üyeler, mesleki ilişkilerinde yalan, taciz, iftira, aşağılama, hakaret, mobbing (yıldırma) gibi davranışlardan kaçınır.

B) Etik Kurul Çalışma Usulü

III. GENEL HÜKÜMLER

Madde 3 – Yetki

 1. Etik Kurul, TKTD’nin bir veya birkaç üyesinin veya kurulunun, TKTD Tüzüğü, Etik Kurul Yönetmeliği veya üyelik andı kapsamında yaptığı ihlalleri ele alır.
 2. Etik Kurul aleyhine yapılan başvurular, Etik Kurulun yetki alanına girmez. Etik Kurul aleyhine yapılan başvuruları, Yönetim Kurulu bu yönetmeliğe uygun olarak ele alır. Yönetim Kurulu aleyhine bir başvuru olursa, Etik Kurul başvurunun kabul edilebilir olup olmadığını belirler. Etik Kurul başvuruyu kabul edilebilir bulursa ve yaptığı inceleme sonrasında dernek yöneticilerinin görevini kötüye kullandığı sonucuna ulaşırsa, bu sonucu bütün üyelere duyurur. Yönetim Kurulu 7 gün içinde olağanüstü genel kurul çağrısı yapar.
 3. Etik Kurul, kurula yapılan başvurular sonucu harekete geçer. Ancak Etik Kurul, kendisine yapılan bir başvuruyu incelerken, bir başka konuda da dernek tüzüğünün, yönetmeliklerinin veya kurallarının ihlal edildiği sonucuna ulaşırsa, resen inceleme başlatabilir.

Madde 4 – Üyelik

 1. Etik Kurul, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen ve en az 7 yıldır dernek üyesi olan üç asil üyeden oluşur. Kurul, üyelerinden birini başkan seçer. Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla Etik Kurula asil üye olarak seçilemez.
 2. Genel Kurul aynı koşullara sahip üyeler arasından bir yedek üye seçer. Etik Kurul üyelerinden birinin çeşitli nedenlerle görevden ayrılması halinde yerini yedek üye alır.
 3. Birden fazla Etik Kurul üyesinin görevden ayrılması ya da disiplin incelemesi sonucu disiplin yaptırımına uğraması halinde, Dernek Başkanının çağrısı üzerine üç ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır ve Etik Kurul seçimini yineler.
 4. Mevcut Yönetim Kurulu, Aday ve Yeterlik Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, aynı zamanda Etik Kurul üyesi olamaz.

Madde 5 – Gizlilik ve Çıkar Çatışması

 1. Etik Kurul üyeleri, görevleri sırasında öğrendikleri bilgilerin gizli tutulmasından sorumludur. Söz konusu sorumluluğun süre sınırı yoktur; sorumluluk, Etik Kurul üyelerinin görev süresi dolduktan sonra da devam eder. Aynı gizlilik sorumluluğu, Etik Kurulun görüşmelerine ve çalışmalarına dâhil olan bütün taraflar için de geçerlidir.
 2. Etik Kurul üyeleri, kendilerinin taraf olduğu herhangi bir incelemeye veya karara dâhil olmaz. Bu ilke, genel olarak çıkar çatışması olma olasılığı olan durumlar için de geçerlidir. Bir Etik Kurul üyesi, çıkar çatışması olan veya olabilecek herhangi bir durumla karşılaştığında, bu durumu hemen diğer kurul üyelerine beyan eder. Etik Kurul üyelerinin, Etik Kurula yapılan başvuruda taraf olması halinde, bu konudaki inceleme ve karar aşamalarında söz konusu Etik Kurul üyelerinin yerine yedek üyeler görev yapar.

Madde 6 – Çalışma Usulü ve Kayıt Tutma

 1. Etik Kurulun amacı, yapılan başvuruları tarafsız, kapsamlı, adil ve hızlı bir biçimde değerlendirmektir. İncelemelerinde TKTD Tüzüğünü ve bu yönetmeliği esas alır. Çalışmalarını gizlilik içinde yürütür. İhtilafın her iki tarafının da mesleki ve kişisel saygınlığını ve kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak için azami çaba sarf eder.
 2. Etik Kurul, çalışmalarını üç üyenin katılımıyla yapar.
 3. Etik Kurul yaptığı çalışmaları, mümkün olduğunca yazılı olarak belgelendirir. Bir başvuru kapsamında yaptığı görüşmeler sonrasında toplantı tutanağı hazırlayabilir. Ancak bu belgeler ve tutanaklar, sadece Etik Kurulun çalışmaları içindir ve başvurunun taraflarına veya diğer dernek üyelerine veya kurullarına açıklanmaz.
 4. Etik Kurulun disiplin kararları ve çözüm tutanakları bir karar defterinde veya elektronik ortamda kayıt altına alınır.
 5. Etik Kurul her türlü yazışma ve çalışmalarının kaydını fiziksel ve/veya elektronik ortamda tutabilir.

IV.BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Madde 7 – Başvuru

 1. Bir veya birkaç TKTD üyesi veya kurulu, Etik Kurula başvuruda bulunmak isterse, başvurusunu etikkurul@tktd.org adresine yapar. Ayrıca telefonla Etik Kurul Başkanına haber verir. Yapılan başvuruda aşağıdaki maddeler mümkün olduğunca açık bir biçimde belirtilmelidir:
  1. Başvuruda bulunan taraf(lar)
  2. Aleyhinde başvuruda bulunulan taraf(lar)
  3. TKTD Tüzüğünün veya Etik Kurul Yönetmeliğinin hangi maddesinin ihlal edildiğinin düşünüldüğü
  4. Başvurunun incelenmesinde Etik Kurula yardımcı olabilecek her türlü somut bilgi ve belge
  5. Varsa, Etik Kurulun bilgi alması ve şahit olarak dinlemesi önerilen taraf(lar)
  6. Gerekirse kullanılabilecek iletişim bilgileri
 2. Yapılan tüm incelemelerde ve görüşmelerde gizlilik ilkesi geçerlidir. Etik Kurul kendisine aktarılan konuları başkalarıyla paylaşmaz; ilgili taraflar ve tanıklar da Etik Kurul üyeleriyle yaptıkları görüşmeleri başkalarıyla paylaşamazlar.
 3. Etik Kurul, yapılan başvuruyu inceleyerek, kabul edilebilir bir başvuru olup olmadığı konusunda 15 gün içinde karar verir. Kabul edilebilirlik konusunda karar, oybirliğiyle verilir.
 4. Bir başvurunun kabul edilebilir bulunması için, başvuran kişi söz konusu sözün ya da davranışın ya bizzat tanığı olmalı, ya da olgusal gerçekliğin teyit edilmesini sağlamak amacıyla belge sunmalı ya da tanık göstermelidir. Şikâyet konusu olan söz ya da davranış, TKTD Tüzüğü’nde ve belgelerinde yer alan meslek kurallarının veya Etik Kurul Yönetmeliğinin herhangi bir maddesini ihlal eder nitelikte olmalıdır.
 5. Etik Kurul, kabul edilebilirlik incelemesini yaparken, eksik başvuru yapıldığı sonucuna ulaşırsa, başvuran taraftan eksik bilgileri veya belgeleri tamamlamasını ister. Başvuruda bulunan, söz konusu bilgileri ve belgeleri 10 gün içinde temin etmekle yükümlüdür. Etik Kurulun başvuruyu kabul edilebilirlik açısından inceleme süreci, eksik bilgi ve belgelerin eline ulaştığı tarihte başlar. Başvuran eksik bilgi ve belgeleri 10 gün içinde tamamlanmazsa, Etik Kurul kabul edilebilirlik konusundaki kararını, elindeki dosyaya göre verir.
 6. Etik Kurul yapılan başvuruyu kabul edilebilir bulursa, inceleme sürecini başlatır.
 7. Etik Kurul, yapılan başvurunun yetki alanına girmediğine karar verirse, başvuru kabul edilmez. Etik Kurul ayrıca açıkça dayanaksız, ciddiyetsiz veya kötü niyetli olduğunu düşündüğü başvuruları reddeder. Etik Kurul, bu yöndeki kararını başvuran(lar)a yazılı olarak bildirir; kısaca kararının gerekçesini de belirtir. Etik Kurulun kabul edilmezlik kararına itiraz edilemez.
 8. Etik Kurul, disiplin incelemesi talebiyle yapılan bir başvurunun arabuluculuk sisteminde ele alınabileceğini düşünürse, tarafları arabuluculuk sistemine başvurmaya teşvik eder.
 9. Etik Kurula yapılan başvuru, bir üyenin dil kombinasyonu veya çevirmen olarak dil yeterliliği ile ilgiliyse, Etik Kurul bu konuyu Aday Yeterlik Kuruluna iletir. Etik Kurul, başvuruda bulunan tarafa dosyanın AYK’ya devredildiğini bildirir.
 10. Üniversitelerin çeviribilim programlarında ders veren üyelerin uygulamaları, bu Yönetmelikte belirtilen ilkeleri ihlal eder veya önemsizleştirir nitelikte olmamalıdır. Etik Kurula üyelerin öğretim görevlisi olarak uygulamaları ile ilgili bir başvuru gelirse, Etik Kurul gerekli gördüğü şartlarda Akademik Kurula da danışarak, yapılan başvuruyu bu yönetmeliğin usulüne göre ele alır ve karar verir.

Madde 8 – İnceleme

 1. Etik Kurul, başvurunun kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşırsa, en fazla 15 gün içinde aleyhinde başvuruda bulunulan tarafa yazılı olarak bildirimde bulunur. Bildirim sırasında, başvuran tarafından Etik Kurula iletilen her türlü bilgi ve belge, aleyhinde başvuru yapılan tarafa yazılı olarak iletilir.
 2. Etik Kurul Yönetmeliği ile mevcut Etik Kurul üyelerinin adları ve irtibat bilgileri her iki tarafa da bilgi amaçlı gönderilir.
 3. Aleyhinde başvurulan taraf, 15 gün içinde yazılı bir yanıt hazırlar, ilgili bilgi ve belgelerle beraber Etik Kurula iletir.
 4. Aleyhinde başvuru olan taraf, bu 15 günlük süre zarfında Etik Kurulla sözlü olarak görüşme talep edebilir.
  1. Bu durumda Etik Kurul söz konusu taraf ile toplantı yapar. Toplantı sırasında Etik Kurul tutanak tutar ve daha sonra bu tutanağı aleyhinde başvuruda bulunulan tarafa gönderir.
  2. Aleyhinde başvuruda bulunulan taraf tutanağa 3 gün içinde itiraz etmezse, söz konusu tutanak toplantıya katılan herkes tarafından kabul edilmiş sayılır ve inceleme dosyasının bir parçası haline gelir.
  3. Aleyhinde başvuruda bulunulan taraf toplantı tutanağıyla ilgili itirazını, önerdiği değişikliklerle beraber yazılı olarak Etik Kurula 3 gün içinde bildirir. Etik Kurul yapılan değişiklik önerilerini 7 gün içinde kabul ederse, tutanak değiştirilmiş haliyle toplantıya katılan herkes tarafından kabul edilmiş sayılır ve inceleme dosyasının bir parçası haline gelir. Etik Kurul yapılan değişiklik önerilerini kabul etmezse, Etik Kurulun ve aleyhinde başvuruda bulunulan tarafın ayrı ayrı tutanak önerileri, inceleme dosyasının bir parçası haline gelir.
  4. Bu maddede açıklandığı biçimde sözlü görüşme talebi olursa, aleyhinde başvuru olan kişiye yanıt hazırlamak için verilen 15 günlük süre, sözlü görüşmelerle ilgili nihai tutanakların kabul edildiği tarihte başlar.
 5. Etik Kurul, her iki tarafın da dosyası eline ulaştıktan sonra incelemelerine başlar. Tarafsız ve kapsamlı bir inceleme yapabilmek amacıyla, Etik Kurulun inceleme sırasında başvurabileceği yöntemlerden bazıları şunlardır:
  1. Etik Kurul, taraflarla mümkünse yüz yüze, değilse telefonla veya telekonferans yöntemiyle en fazla 21 gün içinde görüşme gerçekleştirir.
  2. Etik Kurul, inceleme kapsamında başka dernek üyelerine veya kurullarına danışabilir, üye veya kurullardan tanıklık isteyebilir. Söz konusu üye ve kurullar, talep edilen yanıt, bilgi ve belgeyi en fazla 7 gün içinde Etik Kurula gönderir. Etik Kurul, dernek dışındaki üçüncü taraflara da başvurabilir. Etik Kurul, gizlilik ilkelerine uyumu sağlamak için, gerekirse danıştığı taraflara gizlilik sözleşmesi imzalatabilir.
  3. Başvuruda bulunan ve aleyhinde başvuru yapılan taraflardan tanık göstermeleri istenebilir.
 6. Etik Kurul, başvurunun tarafları dışındaki kişi veya kurullardan elde ettiği bilgi veya belgeleri, kendi değerlendirmesi için kullanır ve başvurunun taraflarıyla paylaşmak zorunda değildir. Gerekli gördüğü hallerde, özellikle de incelemenin gidişatını esaslı biçimde etkileyebilecek yeni bilgi ve belgeleri, karşı tarafla paylaşmaya karar verebilir.
 7. Her iki taraf da, yeni bilgi ve belgeler ışığında yanıt verme hakkını 10 gün içinde kullanabilir. Yanıt verme hakkını kullanmak için gerekçeli bir talep geldiğinde, Etik Kurul inceleme süresini kendi uygun gördüğü makul bir süre için (en fazla 30 gün) uzatabilir.
 8. Etik Kurula incelemesi sırasında yardımcı olmamak, geçerli bir mazeret veya mücbir sebep olmadan süre kısıtlamalarına uymamak, Etik Kurula yanlış veya eksik bilgi ya da belge vermek, Etik Kurul Yönetmeliğinin ihlali anlamına gelir. Üyelerin ve dernek kurullarının görevi, Etik Kurula incelemesi süresince yardımcı olmaktır.
 9. Etik Kurul bir başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verdikten sonra, başvuruyla ilgili nihai kararını 120 gün içinde verir. Bu süre uzatmayla beraber en fazla 150 gün olabilir.

Madde 9 – Karar

 1. Etik Kurul disiplin incelemesini tamamladığında, üç üyenin de katılımıyla karar verir.
 2. Etik Kurulun kararı, her iki tarafa da yazılı olarak iletilir. Kararda, Etik Kurulun yaptığı inceleme ve sonuçları hakkında kısa bilgi verilir. Ayrıca TKTD Tüzüğü ve Etik Kurul Yönetmeliği’nin hangi hükümlerine dayanarak değerlendirme yapıldığı belirtilebilir.
 3. Eğer başvuru birden fazla üye veya kurul aleyhine yapılmışsa, Etik Kurul kararın hangi üye ve kurullara yönelik olduğunu açık bir biçimde belirtir.
 4. Etik Kurul herhangi bir ihlal olduğu sonucuna ulaşırsa, aşağıdaki disiplin amaçlı yaptırımlardan birini uygulayabilir:
  1. Uyarı
  2. Kınama
  3. Üyeliğin askıya alınması
  4. Dernekten ihraç
 5. Uyarı ve kınama kararı, üyelere veya kurullara uygulanabilir. Üyeliği askıya alma ve dernekten ihraç kararı sadece üyelere uygulanır.
 6. Üyelikten ihraç ve üyeliğin askıya alınması kararları, oybirliği ile alınır. Kınama ve uyarı kararları oy çokluğu ile alınabilir. Oybirliğine varılamayan ve bu nedenle üyeliğin askıya alınması veya dernekten ihraç kararı verilemeyen durumlarda, üçte iki çoğunluğun kararı geçerli olur ve kınama veya uyarı kararı verilir. Çoğunluk kararına katılmayan üye isterse, katılmama gerekçesini açıklayabilir.
 7. Disiplin kararları, taraflara tebliğ edildiğinde yürürlüğe girer.
 8. TKTD üyeliği askıya alınan bir üye, askı süresi boyunca dernek genel kuruluna, kurul toplantılarına ve dernek tarafından düzenlenen etkinliklere katılamaz. Dernek kapsamında oy hakkını kullanamaz.
 9. Üyeliğin askıya alınma kararı en az 3 ay, en fazla 3 yıllık bir süre için verilebilir. Etik Kurul, üyeliği askıya alma kararı verdiğinde, askıya alma süresini belirtir.
 10. Dernekten ihraç edilen bir üye, ihracından sonra kendini TKTD üyesi olarak tanıtamaz; TKTD ile bağlantısı olduğu imajını yaratabilecek herhangi bir ifade veya işaret kullanamaz.
 11. Verilen kararın duyurulmasında ve paylaşılmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:
  1. Etik Kurulun verdiği bütün disiplin yaptırımları (uyarı, kınama, üyeliğin askıya alınması ve üyelikten çıkarma), Etik Kurul tarafından önce başvuruda bulunan tarafa, aleyhinde başvuru yapılan tarafa ve Yönetim Kuruluna, sonra da TKTD üyelerine yazılı olarak bildirilir.
  2. Uyarı ve kınama kararlarının TKTD üyelerine duyurusunda, aleyhinde karar verilen tarafın adı ve kısaca kararın dayanağı belirtilir. Başvuruda bulunan tarafın adı belirtilmez.
  3. Üyeliği askıya alma ve dernekten ihraç kararlarının TKTD üyelerine duyurusunda, başvuran taraf, aleyhinde karar verilen taraf ve kısaca kararın dayanağı belirtilir.
  4. Üyeliği askıya alma ve dernekten ihraç kararlarının uygulamaya geçirilmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur.
 12. Etik Kurul verdiği disiplin kararlarını Yönetim Kuruluna bildirdikten sonra elektronik ortamda da tutabileceği Etik Kurul Karar Defterine işler. Etik Kurul, gerekli gördüğü hallerde yaptığı inceleme sırasında eline geçen veya oluşturduğu belgeleri de karar defterine dâhil edebilir. Etik Kurul üyelerinin görev süresi sona erdiğinde, kurul başkanı karar defterini ya da elektronik ortamda tutulan kayıtları yeni Etik Kurul başkanına teslim eder. Etik Kurul karar defterinin içeriği sadece Etik Kurul üyeleriyle paylaşılır.

Madde 10 – İtiraz

 1. Uyarı ve kınama kararlarına itiraz edilemez.
 2. Dernekten ihraç veya üyeliği askıya alma kararlarına taraflar, kararın bildirilmesinden sonra 15 gün içinde karara yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz eden taraf, itirazının gerekçesini içeren dilekçesini Yönetim Kuruluna iletir.
 3. Yönetim Kurulu itirazı kabul etmeye ve başvuruyu tekrar değerlendirmeye karar verirse, başvuruyu Etik Kurul Yönetmeliğindeki kurallara uygun bir biçimde değerlendirir. İtiraz sonrasında Yönetim Kurulu tarafından verilen karar nihaidir.
 4. Etik Kurulun verdiği ihraç veya üyeliği askıya alma kararına yapılan itiraz, Yönetim Kurulunun önüne geldiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinden söz konusu başvuruya taraf olan üye(ler) yapılan incelemeye katılmaz. Söz konusu üyelerin yerine yedek üyeler görev yapar.
 5. Etik Kurul, Yönetim Kuruluna kendi incelemesi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi, hazırladığı tutanakları ve incelemeyi kolaylaştıracak her türlü yardımı sağlar.
 6. Üyeliğin askıya alınması kararına karşı yapılan itiraz, söz konusu kararın uygulanmasını durdurur. Dernekten ihraç kararına itiraz edildiğinde, Yönetim Kurulu nihai kararı verene kadar, ihraç kararı verilen üyenin üyeliği askıya alınır; söz konusu üye, dernekte ve kurullarında yapılan seçimlerde oy kullanamaz veya karar verme sürecine katılamaz.

V. ARABULUCULUK

Madde 11 – Arabuluculuk Sistemi

 1. Etik Kurul, konferans çevirmenliği mesleğini yapan meslektaşlar arasındaki sorunların, diyalog kurularak ve dostane yollarla çözülmesini tavsiye eder. Dostane çözüme ulaşmak amacıyla, Etik Kurulun arabuluculuğuna başvurulabilir.
 1. Ancak arabuluculuk yoluyla çözülemeyecek kadar ciddi bir ihlal veya sorun olduğunda, tarafların bir araya gelmeyi ve karşılıklı görüşmeyi kabul etmediği durumlarda Etik Kurula disiplin incelemesi amaçlı başvuru yapılabilir.
 2. Etik Kurul üyeleri, disiplin incelemesi görevinin yanı sıra, ihtilaf çözümü konusunda arabuluculuk görevine de sahiptir. Bu gibi durumlarda Etik Kurul, disiplin komitesi kimliğiyle değil, arabulucu olarak her iki tarafı bir araya getirir ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaşmaya çalışır. Etik Kurul üyelerinin arabulucu olarak temel işlevi, tarafların birbirini daha iyi anlamasını sağlamak, çözüme ulaşma konusunda ortak irade oluşturmak ve tarafları ikna etmektir.
 3. Etik Kurul ayrıca, kendine yapılan bir başvuruyu disiplin incelemesi açısından kabul edilebilir bulmadığı durumlarda da, tarafları uzlaştırmak amacıyla arabuluculuk yapmayı önerebilir.
 1. Ticari ihtilaflar Etik Kurulun disiplin incelemesi kapsamına girmez. Etik Kurul ticari ihtilafların çözümü için, tarafları arabuluculuğa başvurmaya teşvik eder.
 2. Arabuluculuk süreci sonucunda, herhangi bir yaptırım veya disiplin cezası uygulanmaz.
 3. Etik Kurul, disiplin incelemelerinde olduğu gibi arabuluculuk çalışmalarını da gizlilik, tarafsızlık, hakkaniyet ve adalet ilkelerine uygun olarak yürütür.

Madde 12 – Başvuru ve Çalışma İlkeleri

 1. Etik Kurulun arabulucu olarak görev yapmasını isteyen taraflardan biri veya her ikisi de Etik Kurula yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuruda ihtilafın konusu, konu ile ilgili bilgi ve belgeler ve tarafların bakış açıları mümkün olduğunca açık ve detaylı bir biçimde belirtilmelidir.
 2. Etik Kurul açıkça dayanaksız, ciddiyetsiz veya kötü niyetli olduğunu düşündüğü arabuluculuk başvurularını reddeder.
 3. Tüm dernek üyeleri ve kurulları, Etik Kurula yapılan arabuluculuk başvurularında taraf olabileceklerini ve kendileri başvuruda bulunan taraf olmasa bile, Etik Kurulun arabuluculuk çalışmalarına yapıcı bir biçimde katılmayı kabul eder.
 4. Bir Etik Kurul üyesi, başvuru yapılan konuda tarafsa veya bir çıkar çatışması söz konusuysa, söz konusu Etik Kurul üyesinin yerine yedek üye görev yapar.
 5. Etik Kurul, taraflarla bir araya gelerek ihtilafı 45 gün içinde çözmeye çalışır. Etik Kurul bu süreçte, ihtilafın konusuna ve taraflarına göre belirlediği her türlü yöntemi ve yaklaşımı kullanabilir.
 6. Etik Kurul liderliğinde 45 gün içinde ortak bir çözüme ulaşılırsa, Etik Kurul taraflarla ortak çalışma içinde, ulaşılan çözümü ve uygulama prensiplerini belirten bir Çözüm Tutanağı hazırlar. Bu süre zarfında ortak bir çözüme ulaşılamazsa, Etik Kurul her iki tarafın da ayrı ayrı görüşlerini alarak, tarafların görüş farklılıklarını özetleyen bir Çözüm Tutanağı hazırlar.
 7. Söz konusu Çözüm Tutanağı, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Çözüm tutanakları Etik Kurul Karar Defterine kaydedilir.
 8. Etik Kurul, Çözüm Tutanağının bir kopyasını imza tarihinden itibaren 5 gün içinde bilgi vermek amacıyla Yönetim Kuruluna gönderir.
 9. Taraflar, Etik Kurulun arabulucu olarak aldığı tüm kararları saygıyla karşılar ve tartışmasız veya çekincesiz bir şekilde uygular. Çözüm tutanaklarına itiraz edilemez. İhtilafın tarafları, Çözüm Tutanağını imzalayarak, tutanakta belirtilen çözümleri, iyi niyetle ve en kısa zamanda uygulamaya geçireceklerini taahhüt etmiş olur.
 10. Taraflar, Çözüm Tutanağında belirtilen karar ne olursa olsun, daha sonra mahkeme, hakem ya da ihtilaf çözme işlevi gören başka herhangi bir kurum ya da makama başvurmamayı taahhüt eder.
 11. Taraflardan birinin altına imza attığı Çözüm Tutanağına uymaması durumunda, mağdur olduğunu düşünen taraf Etik Kurula başvurabilir. Etik Kurul, söz konusu başvuruyu bu yönetmelikte belirtilen disiplin incelemesi usullerine göre inceler ve gerekirse disiplin yaptırımları uygulayabilir.

VI. GÖRÜŞ BELGELERİ

Madde 13 – Görüş Belgeleri

 1. Etik Kurul, üyelerden gelen geri bildirimleri, disiplin incelemelerini ve arabuluculuk başvurularını yakından takip eder. Bu bilgilerden yola çıkarak, mesleğin uygulanması, çalışma ilkeleri ve olası ihtilaf konuları hakkında sonuçlar çıkarabilir.
 2. Etik Kurul, çıkardığı sonuçlara dayanarak Görüş Belgeleri hazırlayıp TKTD üyeleriyle paylaşabilir. Burada amaç, sık sık karşılaşılan sorunlarla ilgili TKTD kurallarını, genel prensipleri ve sektör uygulamalarını hatırlatmaktır. Aynı zamanda, TKTD için en iyi uygulamalar ve Etik Kurul için içtihat oluşturmaktır.
 3. Etik Kurul, zaman zaman herhangi bir başvuruya dayanmadan ve resen Görüş Belgesi hazırlayabilir. Etik Kurul duyduğu ihtiyaç sonucu Görüş Belgesi hazırlarken, Yönetim Kurulu veya konuyla ilgili TKTD kurullarına danışabilir.

VII. DEĞİŞİKLİK USULÜ

Madde 14 – Değişiklik Usulü

Yönetim Kurulu gerek görürse, bu yönetmelikle ilgili değişiklik önerileri hakkında bir hukuk danışmanından görüş alabilir. Değişiklik önerileri Genel Kurulda veya Olağanüstü Genel Kurulda oylanır. Toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunlukla lehte oy kullandığı değişiklik önerileri yürürlüğe girer.

(Son güncelleme tarihi: Aralık 2021)