Dernek Kurulları

DERNEĞİN ORGANLARI:
I) Dernek Genel Kurulu
ıı) Yönetim Kurulu
ııı) Denetim Kurulu
ıv) Etik Kurul
v) Aday ve Yeterlik Kurulu

I) Dernek Genel Kurulu
Dernek Genel Kurulu aidat borcu olmayan tam üyelerden oluşur. Kıdemli üyeler, aday adayları ve üye adayları Genel Kurula oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Genel Kurul, üç yılda bir, en geç Aralık ayı sonuna kadar, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, Dernek merkezinde olağan olarak toplanır.

II) Dernek Yönetim Kurulu
Dernek, üyeleri arasından Genel Kurul toplantısında, üç yıl süre için gizli oyla seçilen bir Dernek Başkanı, altı asil üye ve beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Aynı kişi üst üste iki dönemden fazla Yönetim Kurulu’na asil üye seçilemez. Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre yetkilendirilirler.

III) Denetim Kurulu
Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından, gizli oyla üç yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, Derneğin gelir ve gider defterlerini, makbuz ve evrak dosyalarını bir yılı geçmeyen aralıklarla inceler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

IV) Etik Kurul 
Dernek üyeleri arasında çıkabilecek çekişmeleri gidermek; meslek ahlakı ve çalışma ilkelerine aykırı davranan üyelere çeşitli müeyyidelerin uygulanması yönünde karar vermek ya da gerekirse üyelikten çıkarılmalarını Yönetim Kurulu’na önermek üzere, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen (biri başkan) üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. Etik Kurul üyeliği için en az 7 yıldır dernek üyesi olma koşulu vardır. Etik Kurul’un çalışma yöntem ve ilkeleri, bir disiplin yönetmeliğiyle belirlenir.

V) Aday ve Yeterlik Kurulu 
Derneğe üye olmak isteyen adayların konferans tercümanlığı yetenekleri ve yeterlik düzeylerini ölçüp Yönetim Kurulu’na bildirmek; Dernek üyelerinin dil dağılımlarını ve düzeylerini saptayıp, mesleki yeterliliklerini sürekli olarak denetlemek; ve dernek üyesi konferans tercümanlarının çalışmaları konusunda gerçek ve tüzel üçüncü şahıslardan gelecek şikayetleri görüşmek üzere, Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen (biri başkan) beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Aday ve Yeterlik Kurulu üyeliği için en az 7 yıldır dernek üyesi olma koşulu vardır.