AYK Yönetmeliği

AYK YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik, Dernek Ana Tüzüğünün 7., 8., 9. ve 33. Maddelerinin uygulanış şekil ve şartlarını belirler, tüzük maddelerini tamamlayıcı niteliktedir.

I.Aday ve Yeterlik Kurulu

Madde 1: Görevleri

Derneğin tüzel organlarından biri olan Aday ve Yeterlik Kurulunun (AYK) görev ve yetkileri Dernek Ana Tüzüğünün 7., 8., 9. ve 33. Maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre, Kurulun görevleri şunlardır:

a.Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğini uygular ve yönetmelik ile ilgili değişiklik önerilerini Genel Kurula sunar.

b.Aday ve Yeterlik Kurulu, Derneğe başvuranları konferans tercümanı olmak için gerekli dil bilgisi, konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde (simultane ve ardıl çeviri) çeviri yetkinliği, genel kültür ve güvenilirlik açısından sınamak amacıyla kefillerinden veya bu bilgilere sahip olan diğer dernek üyelerinden görüş alır, gerek gördüğünde başvuru sahipleriyle mülakat yapar, Derneğe üye olup olmamaları konusunda karar verir ve ilgili isimleri üyelere duyurması için Yönetim Kuruluna iletir. Gerek görürse özel durumlarda istisnai muamele (derogasyon) uygulayabilir.

c.Bu kararlara üyelerden gelebilecek itirazları değerlendirir. Bunları kabul edilebilir bulursa inceleme başlatarak itirazların gerekçelerinin haklı olup olmadığı konusunda nihai kararını verir ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

d.Dil sınıflandırması değişikliği taleplerini ve üyelerin dil sınıflandırması konusunda başka üyelerden gelebilecek itirazları değerlendirir.

e.Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin, dernek üyelerinin mesleki yeterliği konusunda Derneğe ulaştırdıkları şikayetleri Yönetim Kurulunun görev vermesi halinde değerlendirir ve nihai kararını vererek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

f.Derneğe üyelikle ilgili bilgi almak üzere danışanlara cevap verir.

Madde 2: İşleyişi

Kurula ulaştırılmak istenen her türlü resmi yazışma, alıcısı Kurul olduğu belirtilerek Derneğin web sitesindeki posta adresine veya Kurulun web sitesindeki e-posta adresine gönderilir. Kurul, başvuru sahibi veya danışandan itiraz gelmesi halinde ilgili yazışmalarını Yönetim Kuruluna iletir. Kurul olağan toplantılarını, üyelik başvurularını ve üyelerin dil sınıflandırması değişikliği taleplerini değerlendirmek ve karara bağlamak üzere senede en az dört defa yapar. Kurulun toplantı tarihlerine birlikte karar verilir.

Ayrıca, Kurul Başkanı gerek gördüğünde Kurulu toplanmaya davet edebilir.

Kurul, üyelerinden üçünün imzaladığı ve gündemini sunduğu bir toplantı için yapılan yazılı başvuru sonucu 30 gün içinde toplanır.

Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

Kurulun üst üste iki toplantısında haklı bir gerekçe göstermeksizin hazır bulunmayan ve üst üste üç Kurul toplantısına katılmayan bir üye otomatik olarak Kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

Madde 3: Kararlar ve İtirazlar

Kurulun, bir aday adayı, üye adayı ya da üye hakkında verdiği her karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. Olumsuz olması halinde, kararın gerekçeleri de bildirilir. Dosyalarının esastan görüşülmemesine karar verilen başvuru sahiplerine de bu karar gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir. Bu yazışmalar elektronik ortamda gerçekleşiyorsa tamamında Derneğin genel e-posta adresi de alıcılar arasında yer alır.

Hakkında karar verilen kişi, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 90 gün içinde Yönetim Kuruluna itirazını posta veya e-posta ile iletebilir. Derneğin Başkanına hitaben yazılı olarak yapılacak bu itirazda savunmanın dayandırılacağı bütün hususlar sıralanacaktır. Yönetim Kurulu kararını vermeden önce Kurula danışacak ve itiraz sahibinin dosyasını inceleyecektir. Yönetim Kurulu, incelemenin bir parçası olarak taraflarla yüz yüze görüşme de talep edebilir. Yönetim Kurulu nihai kararını, itirazın Yönetim Kurulu Başkanına ulaştığı tarihten itibaren 90 gün içinde Kurula ve itiraz sahibine iletecektir.

II.Başvuru

Madde 4: Başvuranlar

Derneğe üye veya aday adayı olmak için başvuracak kişilerde, uluslararası normlara, AIIC ve TKTD Eğitim İlkelerine uygun (yani katılımcıları yatkınlık testi ile seçilmiş, müfredatı öncelikli olarak kabinde ve gerçek konferans ortamlarında pratik eğitime yer veren, bu pratik derslerin profesyonel konferans tercümanı olan öğretim üyeleri tarafından verildiği, üniversite – tercihen yüksek lisans – düzeyinde) bir konferans tercümanlığı eğitimi almış olma şartı aranır.

Bu nitelikte bir eğitimin mevcut olmadığı diller söz konusu olduğunda, AYK istisnai muamele yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda AYK önce dosyayı kabul edilebilirlik açısından inceler: Başvuranın konferans tercümanı olmak için gerekli asgari genel koşulları (üniversite veya dengi yüksek okul eğitimi, temel ifade ve iletişim becerileri, genel kültür, güvenilirlik, meslek bilinci, simultane ve ardıl çeviri tecrübesi, vb.) yerine getirdiğine kani olursa, dosyayı esastan görüşerek başvuranın dil düzeyini ve mesleki yetkinliğini her bir özel durumun gerektirdiği uygun yöntemlerle saptayarak üyeliğe ilişkin kararı verir.

Aynı şekilde, konferans tercümanlığı eğitimi şartını karşılamamakla birlikte, üniversite veya dengi yüksek okul eğitimine sahip, en az 5 yıldan beri yılda en az 50 gün olmak üzere konferans tercümanı olarak piyasada serbest çalışan ya da kurum çevirmeni olarak beyan ettiği dillerde toplam aynı süre boyunca konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün tercüme türlerinde çalıştığını kanıtlayarak yeterli sayıda kefille başvuran adayların dosyaları için AYK istisnai muamele yapabilir. Bu kapsama giren başvurular söz konusu olduğunda, AYK bir ön inceleme yaparak başvuru sahibinin adaylık işlemini başlatıp başlatmamaya karar verir ve başvuru dosyasının esastan görüşülmesine bundan sonra başlanır. Her bir özel durumda AYK, mesleğin ve derneğin genel çıkarlarını dikkate alarak istisnai muamele yapıp yapmamaya karar verecektir.

Madde 5: Aday Adayları

a) En az bir yabancı dili çok iyi derecede bilen ve konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde mesleği icra edecek seviyeye gelmiş olan, ancak konferans tercümanı olarak yüz elli çalışma gününü tamamlamamış olan kişiler, aday adayı başvuru formu, özgeçmiş ve adli sicil kaydının ekli olduğu bir dilekçe ile aday adayı olmak üzere Derneğe başvurabilirler. Aday adayı formu ya üye olmak isteyen kişinin konferans tercümanı olarak çalıştığını teyit eden en az iki dernek üyesinin ya da, TKTD Eğitim İlkelerine uygun bir konferans tercümanlığı programından mezun ise, eğitimini vermiş olan en az iki öğretim görevlisi dernek üyesinin imzasını taşımalıdır. Kefiller en az beş yıldır dernek üyesi olmalıdır. Başvuruyla birlikte Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan idari masrafın ödendiğine dair dekontun da gönderilmesi gerekir. Başvuru dosyasının aslı Derneğin web sitesindeki posta adresine alıcının Aday ve Yeterlik Kurulu olduğu belirtilerek gönderilir. Dosyanın elektronik olarak da arşivlerde bulunması ve sürecin daha hızlı işleyebilmesi için adayın evrakını tarayarak elektronik ortamda Kurulun Derneğin web sitesinde belirtilen e-posta adresine göndermesi tavsiye edilir.

Kurul, yapacağı ön inceleme esnasında, üye olmak isteyen kişiyle mülakat yapabilir ve kefilleriyle görüşebilir, kendilerinden ek bilgi ve belge talep edebilir. Sağlıklı bir kanaat edinebilmek için başka üyelerden, üye olmak isteyen kişiyi haberdar ederek, görüş alabilir; gerekli gördüğü hallerde, kendisinin rızasını alarak, üçüncü şahıs ve/veya kurumlardan yazılı görüş isteyebilir.

b) AYK, aday adayı olmak isteyen kişileri konferans tercümanı olmak için gerekli dil bilgisi, konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde çeviri yetkinliği, genel kültür ve güvenilirlik açısından değerlendirmek amacıyla kefillerinden veya bu bilgilere sahip olan diğer dernek üyelerinden görüş alır. Kurulca mesleki yatkınlıkları teyit edilen ve Derneğin meslek ilkelerini benimseyip bu ilkeler doğrultusunda çalışmayı kabul eden kişiler Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu, Derneğe aday adayı olan kişinin adını, profesyonel iş adresi (sadece şehir), çalışma dillerini (ancak bu diller mevcut yönetmelikte belirtilen dil sınıflandırmasına tabi değildir) ve kendisine imza veren üyelerin adlarını üyelere duyurur. Duyurunun ekinde adayın doldurduğu, kısa bir özgeçmiş niteliğindeki Aday Tanıtım Formu bulunur. Yönetim Kurulu bu duyurudan önce aday adaylığı kabul edilen kişiye aday adaylıklarının kesinleştiğini ve bundan sonraki hak ve sorumluluklarının ne olduğunu anlatan bir yazı gönderir. Aday adayları bu tarihten itibaren Dernek toplantılarına bu sıfatla (oy hakkı olmaksızın) katılabilirler. Ayrıca, Derneğin o tarihte elektronik ortamdaki haberleşme grubuna duyuruları takip edebilmeleri ve mesleki tartışmaları izleyip görüş bildirebilmeleri için haberleşme grubunun moderatörü tarafından aday adaylıklarının ilan edildiği tarihten itibaren dahil edilirler. Asil üyelik için sonradan başvuruda bulunan aday adaylarının elektronik ortamdaki haberleşme grubuna üyelikleri üyelik için askıda bulundukları dönemde de kesintiye uğramaz.

Aday adaylarının çalışma günlerini tamamlama aşamasında Kurul ile irtibat halinde olmaları önerilir. Kurul böylece deneyimli tercümanlarla çalışmalarına aracı olma ve mesleki destek vermede aday adaylarına yardımcı olabilir.

c) Aday adayı olarak kabul edildikten sonra iki yıl içinde gerekli şartları yerine getirip asil üyelik başvurusunda bulunamayan aday adayının durumu Kurulda yeniden görüşülür: Gerekli mesleki gelişmeyi gösteremeyenlerin adları, Dernekle ilişkileri kesilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirilir. Eğer aday adayı mücbir sebepler ya da dil kombinasyonundan kaynaklanan nesnel koşullar nedeniyle gerekli gün sayısını dolduramamışsa Kurul, aday adaylığı statüsünü bir kere iki yıl daha uzatabilir. Aday adaylığı süresinin uzatılma tarihlerinden en geç bir ay önce AYK aday adayına hatırlatma yazısı gönderir ve durumuyla ilgili bilgi ister. Değerlendirmeden sonra uygun görülen uzatma işlemi başka bir başvuru gerektirmeksizin AYK tarafından otomatik olarak yapılır ve üyelere yazılı olarak duyurulmak üzere Yönetim Kurulu’na iletilir.

d) Derneğe ilk sundukları dosyada üye adayı olmak için gerekli şartları yerine getiren kişilere doğrudan üye adaylığı prosedürleri uygulanabilir ve üye adaylığı için başvuru dosyasının ilgili imza ve belgelerle tamamlanması istenir.

e) Dört yıl içinde üyelik için gerekli koşulları yerine getiremeyen aday adaylarının aday adaylığı statüsü bir daha yenilenmemek üzere sonlandırılır. Bu kişiler bundan sonra üye adayı olarak başvuru yapabilir.

Madde 6: Üye Adayları ve Asil Üyeler

a) Dernek Tüzüğünün 7. Maddesi hükümlerinde belirlenen kanuni şartları haiz, en az bir yabancı dili çok iyi derecede bilen ve konferans tercümanlığının gerektirdiği bütün türlerde mesleği icra edecek seviyede olan, çoğunlukla simultane çeviri yaparak ve en az %15’i, mümkün olduğunca farklı dernek üyesiyle olmak üzere en az 150 çalışma gününü Derneğin etik kurallarına, çalışma koşullarına ve diğer kural ve yönetmeliklerine uygun olarak tamamlamış olan kişiler, özgeçmiş, çalışma günleri formu ve adli sicil kaydının ekli olduğu bir dilekçe ve her bir dil için en az iki, toplamda en az üç dernek üyesinin kefil olarak imzasını taşıyan Başvuru Formu ile dernek üyeliğine aday olabilirler. Kefil imzalarının atıldığı tarih, dosyanın Derneğe ulaştığı tarihte üç yıldan eski olmamalıdır. Yüz elli çalışma günü içinde birden çok yabancı dil olması durumunda her biri için en az elli gün bulunmalıdır. Başvuruyla birlikte Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan idari masrafın ödendiğine dair dekontun da gönderilmesi gerekir. Daha önce aday adayı olmuş olanlar yeniden başvuru ücreti ödemezler. Başvuru dosyasının aslı Derneğin web sitesindeki posta adresine alıcının Aday ve Yeterlik Kurulu olduğu belirtilerek gönderilir. Dosyanın elektronik olarak da arşivlerde bulunması ve sürecin daha hızlı işleyebilmesi için adayın evrakını tarayarak elektronik ortamda Kurul’un Derneğin web sitesinde belirtilen e-posta adresine göndermesi tavsiye edilir.

b) Kurulun yapacağı ön inceleme, ve gerek görülürse, mülakattan sonra Dernek Tüzüğünde ve Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen şartlara uygun olarak yapıldığı saptanan başvurular resmiyet kazanır ve Kurul, Dernekler Kanununda öngörüldüğü üzere bir ay içinde nihai kararın verilebilmesi için başvuruyu Yönetim Kuruluna iletir.

c) Kurul, üyelik başvurusunu reddettiği kişiye ve kefillerine bunu gerekçeleriyle birlikte, Dernek Yönetim Kurulunu da bilgilendirerek, yazılı olarak bildirir; kararını üyelere de Yönetim Kurulu aracılığıyla yazılı olarak duyurur. Bu durumda bir tam yıldan önce yeniden başvuru yapılamaz. Yeniden başvuru yapılması durumunda, başvuru tarihinde imzası üç yıldan daha eski olmayan kefillere, imzalarını çekmeyi isteyip istemedikleri Kurul tarafından yazılı olarak sorulur.

d) Kurulun, başvurusu ile gerekli şartları yerine getiren ve konferans tercümanı olma niteliğine sahip olduğunu saptadığı kişiyi Aday Tanıtım Formuyla birlikte Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, üye adayının adını, profesyonel iş adresini (sadece şehir), çalışma dillerini, kefillerini ve iletişim bilgilerini üyelere duyurur ve adayla ilgili itirazların yapılabileceği bir aylık askı süresini başlatır. Yönetim Kurulu askı süresinin başladığını ve bu süreçle ilgili açıklamayı üye adayına da yazılı olarak bildirir. O tarihten itibaren üye adayları Dernek toplantılarına (oy hakkı olmaksızın) katılabilirler.

Üye adayı, Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen prosedürü tamamlayarak dernek üyeliğine ehil olduğu Kurul tarafından onaylanan, ancak henüz mevcut dernek üyelerinin bu kişinin Derneğe üye olarak kabul edilmesine itiraz etme haklarının bulunduğu bir aylık askı süresini tamamlamayan, dolayısıyla asil üyeliği kesinleşmemiş ve henüz seçme ve seçilme hakkı olmayan kişidir.

  1. e) İlan tarihinden itibaren bir ay içinde hiçbir dernek üyesinden yazılı itiraz gelmemesi halinde üyelik kesinleşir ve üye adayı, seçme seçilme dahil tüm üyelik haklarına sahip olarak Yönetim Kurulu kararıyla asil üye sıfatını kazanır ve, zaten değilse, elektronik ortamdaki haberleşme grubuna moderatör tarafından dahil edilir.

III. Dil Sınıflandırması

Madde 7

Dernek üyelerinin çalışma dilleri A, B ve C olmak üzere üç kategoride değerlendirilir. Buna göre:

Aktif diller

A dili: Tercümanın bütün diğer çalışma dillerinden tercüme yaptığı aktif dildir. Bu dil, tercümanın anadili ve/veya anadiliyle aynı seviyede hâkim olduğu başka bir dildir.

B dili: Tercümanın anadili olmamakla birlikte mükemmel bir şekilde hâkim olduğu ve diğer çalışma dillerinden tercüme yaptığı aktif dil(ler)dir.

Pasif diller

C dili: Tercümanın eksiksiz anladığı ve aktif dil(ler)ine doğru tercüme ettiği pasif dil(ler)dir.

Tercüman her şart altında aktif olarak A dilinde, gerektiğinde B dilinde çalışır. C dilini ise ilkesel olarak ancak A dil(ler)ine doğru çeviri yapmak üzere kullanır.

Adayların bildirdikleri çalışma dillerindeki sınıflandırma ancak Kurulun değerlendirmesi ve Yönetim Kurulunun nihai kararıyla tescil olunur.

   IV.Kefiller

Madde 8

Kefillerde, en az beş yıldır dernek üyesi olma ve en az beş yıldır imza verilen dillerde gerekli dil sınıflandırmasına sahip olma şartları aranır. Kefiller, beş yıllarını doldurdukları tarihten itibaren çalıştıkları toplantılar için imza verebilir.

Kefillerin imza vermeye yetkili sayıldıkları dil kategorileri aşağıda belirtildiği gibidir:

A dili için: aynı çalışma dili A olan;

B ve C dilleri için: aynı çalışma dili A veya B olan tercümanların kefil olarak imzası kabul edilir.

‘Kefil Tercümanın Kılavuzu’, kefalet sürecinde göz önünde bulundurulması gereken ana prensipleri belirleyen temel belgedir. Kefiller, son üç yıl içinde adayla çalıştıklarını ve kendisini dinlediklerini; adayın hem mesleki performans, hem de meslek ahlakı açısından Dernek kurallarına uygun hareket ettiğini beyan ederler. Adaya hangi dilden ve hangi dile doğru kefil olacaklarını belirtirler.

Kurulun, kefillerin beyanlarını uygun gördüğü şekilde değerlendirme yetkisi vardır. Adayın başvurusu Dernek tarafından kabul edildikten sonra her türlü kefaleti geri alma talebi gerekçelendirilmek zorundadır.

Kurul Başkanı ve üyeleri, istisnai durumlar dışında (örneğin aynı dil dağılımına sahip başka üyenin bulunmaması, vb.) kefil olamaz. Ancak, birlikte çalıştıkları bir adayın başka üyelerce sınanmasını temin edebilirler. AYK Başkanı veya üyeleri, istisnai durumlarda bir adaya kefil olursa, söz konusu adayın değerlendirme sürecine dahil olmaz ve bu süreçte oy kullanamaz.

Madde 9

Üyelik için başvuran adayın en az üç kefil göstermesi, ancak dil sınıflandırması daha fazlasını gerektiriyorsa buna uygun sayıda kefil göstermesi zorunluluğu vardır.

Potansiyel bir aday, herhangi bir ayrımcılığa uğradığını düşündüğü takdirde konuyu Yönetim Kurulunun ya da Aday ve Yeterlik Kurulunun dikkatine sunabilir.

Madde 10

Her kefilin, adayın en az bir dil kombinasyonuna sahip olması gerekir. Bir bütün olarak kefillerin tümü, adayın tüm kombinasyonlarına sahip olmalıdır.

Her ‘A’ dili için aynı dili ‘A’ olarak kullanan en az iki kefil gösterilmelidir.

Her ‘B’ dili için aynı dili ‘A’ ya da ‘B’ olarak kullanan en az iki kefil gösterilmelidir.

Her ‘C’ dili için aynı dili ‘A’ ya da ‘B’ olarak kullanan en az iki kefil gösterilmelidir.

Madde 11: Kefil Göstermede İstisna

Adayların beyan ettikleri çalışma dillerinde yeterli sayıda dernek üyesi kefil bulunmadığı hallerde, istisnai olarak, söz konusu dillerde en az beş yıllık meslek deneyimi olan, yeterliği saptanmış, yurt dışında çalışan (tercihen Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği – AIIC üyesi) tercümanların kefaleti ya da AB Kurumları akreditasyon sınavı jürisinin kararı da kabul edilir. Kurul bu gibi özel durumlarda, kararını gerekçelendirmek şartıyla istisnai muamele yapar.

V.İtirazlar

Madde 12

a) Bir dernek üyesi, bir aylık askı süresi dolmadan yazılı gerekçeleriyle birlikte kişinin üyeliğine itiraz edebilir. Söz konusu itirazlar, AYK’ya isim bildirilerek yapılır, ancak, AYK itirazda bulunan üyenin ismini açıklamak zorunda değildir. Bir itiraz gelmesi durumunda, kurul 15 gün içinde toplanarak bu itirazın Aday ve Yeterlik Kurulu Yönetmeliği açısından kabul edilebilirliğini karara bağlar. İtirazın kabul edilebilir görünmesi için “makul şüphe” doğurabilecek nitelikte somut dayanakları olması şarttır. İtirazın kabul edilebilir görülmesi halinde üye adayının asil üyeliğe geçmesi ertelenir.

b) Kurul, bu durumda üye adayına itirazın mahiyetini, Derneğin genel elektronik yazışma adresini de alıcılara ekleyerek bildirir. Üye adayı, bu bildirimi izleyen 15 gün içerisinde üyelik başvurusunu geri çekebilir. İtiraz edilen üye adayının böyle bir başvuruda bulunmaması halinde Kurul derinlemesine bir soruşturma başlatır ve hem üye adayının kefillerinin hem de itiraz sahibinin görüşlerini alır.

Kurul, kendi bünyesinde temsil edilmeyen diller konusunda bilgi edinmek amacıyla, üye adayını tanıyan ya da üye adayıyla ilgili daha önce görüş bildirmiş olan herhangi bir tercümandan, özellikle de üye adayının kefillerinden ya da herhangi bir üyeden görüş belirtmesini isteyebilir.

Kurul, üye adayının talepte bulunması halinde kendisini dinleyebilir.

c) Kurul, itiraz hakkında yaptığı derinlemesine soruşturmayı 60 gün içinde sonuçlandırarak aşağıdakilerden birine karar verebilir:

— ya itirazı geçersiz sayarak asil üyeliği kesin olarak onaylar;

— ya kuşku halinde üye adayına aday adayı statüsünü vererek nihai kararını erteler;

— ya da itiraz gerekçesini haklı bularak asil üyeliğe geçişi reddeder ve kişinin adını, Dernekle ilişkisi kesilmek üzere Yönetim Kuruluna bildirir.

Kurul bu kararını yazılı olarak üye adayına ve Yönetim Kuruluna bildirir.

d) Kurul tarafından üyeliği reddedilen kişinin ya da bu kişinin üyeliğine itirazı reddedilen dernek üyesinin, 90 gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak konunun bir kez daha ele alınmasını talep etme hakkı vardır. Bu başvuru Kurulun kararının geçerliliğini askıya almaz, ancak konu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp 90 gün içinde kesin bir sonuca bağlanır.

  1. Asil Üyeliğin Kabulü

Madde 13

Bir üye adayı hakkında yürütülen soruşturmanın aday lehine sonuçlanması ve yapılan itirazların nihai olarak reddedilmesi sonucunda aday, asil üye olarak derhal ilan edilir ve adı dernek üyeleri listesinde yayınlanır. Yeni asil üye, üyeliğin kabulünü izleyen ilk TKTD Genel Üye Toplantısında üyeler huzurunda konferans tercümanı andını içer. Yeni asil üye Dernek Başkanı tarafından yürürlükteki mevzuatta belirtilen süre içinde elektronik bilgi sistemine girilir.

VII. Dil Sınıflandırması Değişiklikleri

Madde 14: Dil Sınıflandırmasında Seviye Yükseltme

Çalışma dillerinde kaydettikleri ilerlemeleri dil sınıflandırmalarına yansıtmak ya da dil kombinasyonlarına yeni bir dil eklemek isteyen üyeler, üç üyenin kefaletiyle Kurula başvururlar. Kefillerin, istenilen dil sınıflandırmasıyla en az beş senedir aynı sınıflandırmaya sahip olmaları gereklidir.

Dil sınıflandırmasında seviye yükseltmek için uygulanacak prosedür, adayların başvurularında uygulanan prosedürdür (askı süresi dahil olmak üzere).

Bir üyenin dil sınıflandırmasına yeni bir dil ekleme talebinde bulunabilmesi için aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilmelidir:

— Adayın, dil kombinasyonundaki diğer dillerden ‘A’ dili olarak sınıflandırılmasını istediği aktif dillerin her birine doğru toplam en az elli gün çalışmış olması;

— Adayın, dil kombinasyonundaki diğer aktif dillerden ‘B’ dili olarak sınıflandırılmasını istediği aktif dillerin her birine doğru en az toplam elli gün çalışmış olması;

— Adayın ‘C’ dili olarak sınıflandırılmasını istediği pasif dillerin her birinden ‘A’ dil(ler)ine doğru toplam en az elli gün çalışmış olması.

Üyelerin eklemek veya seviye yükseltmek istedikleri çalışma dillerinde yeterli sayıda dernek üyesi kefil bulunmadığı hallerde, istisnai olarak, söz konusu dillerde yeterliği saptanmış, yurt dışında çalışan (tercihen Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği – AIIC üyesi) tercümanların kefaleti ya da AB Kurumları akreditasyon sınavı jürisinin kararı da kabul edilir. Kurul bu gibi özel durumlarda, kararını gerekçelendirmek şartıyla istisnai muamele yapar.

Aday ve Yeterlik Kurulunun üyelerinden biri dil sınıflandırmasında değişiklik yapmak için başvuruda bulunursa, oylamanın yapılacağı oturumda yer almaz; yerine yedek üye oylamaya katılır.

Madde 15: Dil Sınıflandırmasında Seviye Düşürme

Çalışma dillerinde artık gerekli düzeyde olmadığını beyan eden üyeler taleplerini Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulunun durumdan Kurulu haberdar etmesiyle dil sınıflandırmasında seviye düşürme talebi derhal yürürlüğe girer ve karar üyelere Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.

Madde 16: İtirazlar

Kurul, bir üyenin başka bir üye hakkında yaptığı dil sınıflandırması itirazları ile de aynı şekilde ilgilenir.

Bir üyenin dil sınıflandırmasında seviyenin Kurul kararıyla düşürülmesi ya da yeni bir dil eklenmesi ile ilgili itirazların kabul edilebilmesi için gerekçeli olması ve uygun dil bileşimine sahip en az iki üye tarafından müştereken imzalanarak askı süresi içinde yazılı olarak yapılması gereklidir. İtiraz sahiplerinde en az beş sene mesleği icra etmiş olma şartı aranır.

Kurul, dosya üzerinden yaptığı inceleme neticesinde itirazı kabul edilebilir bulduğu hallerde aşağıda belirtilen prosedürü uygular:

1.Kurul ilgili üyeye durumu bildirir ve kendisine aşağıda belirtilen iki seçenekten birini sunar:

a) Soruşturma açılmasını kabul etmek;

b) Dil sınıflandırmasında kendi isteğiyle seviye düşürülmesini kabul etmek ya da dil sınıflandırmasına yeni dil ekleme talebinden vazgeçmek.

2.Durumun ilgili üyeye bildirilmesini izleyen on beş gün içinde üye cevap vermediği takdirde Kurul, üye hakkında bir soruşturma başlatır. Öncelikle, ilgili üyeye soruşturmanın açıldığı yazılı olarak bildirilir ve üyeden, itiraz edilen dil sınıflandırmasını savunmayı kabul eden en az üç üyenin imzasını taşıyan bir dilekçeyi altmış gün içinde sunması istenir.

3.Kurul bir sonraki olağan toplantısında itiraz edilen dil sınıflandırması konusundaki kararını verir.

4.Soruşturmanın açılma tarihinden itibaren dil sınıflandırmasına itiraz edilen üye, cevap vermez ya da istenen kefilleri temin edemezse Kurul, yapılan itiraz uyarınca üyenin dil sınıflandırmasında gerekli değişikliğin yapılması için kararını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu da kararı üyeye yazılı olarak bildirir.

5.İlgili üye ile Kurul arasındaki her türlü yazışma Derneğin web sitesindeki genel e-posta adresi alıcılara eklenerek yapılır.

Madde 17: İlan

Kurul, üyelerin dil sınıflandırmalarında meydana gelen değişiklikler konusunda Yönetim Kurulu aracılığıyla tüm üyeleri yazılı olarak bilgilendirir ve gerekli değişikliklerin üyeler listesinde yayınlanmasını sağlar.

Dil sınıflandırmalarındaki değişiklikler Kurul tarafından onaylanan üyeler, üye oldukları ya da çalıştıkları bütün ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlar nezdinde bu konudaki bilgileri güncellemekle yükümlüdürler.

VIII. Yönetmelik Değişikliği Prosedürü

Madde 18

Bu yönetmelik, yapılması önerilen değişikliklerin Dernek Tüzüğüne ve Kanuna uygun olması kaydıyla, Derneğin Genel Kurulunda üçte iki oy çokluğuyla değiştirilebilir.

(Son güncellenme tarihi: Aralık 2021)